Staten-Generaal zoeken discussie met Europees Commissaris FrattiniDe beide Kamers der Staten-Generaal sturen een brief aan Europees Commissaris Frattini voor Justitie, waarin zij bezwaar maken tegen het gewijzigde voorstel voor een EG-richtlijn ter bestrijding van piraterij, vervalsingen en inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Hiermee volgen zij het advies van de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets van het parlement. In het kader van de parlementaire subsidiariteitstoets hadden eerder al enkele vakcommissies uit Eerste en Tweede Kamer zich over de voorgestelde richtlijn gebogen.

In de brief aan Frattini erkennen beide Kamers het belang van aanvullende actie van de Gemeenschap op dit terrein. Desondanks zijn ze van oordeel dat de voorgestelde EG-richtlijn buiten de bevoegdheid van de Gemeenschap valt. Dit geldt met name voor de in de richtlijn opgenomen strafrechtelijke handhavingsbepaling inzake de minimale hoogte van de maximumstraf. De Europese Commissie meent dat zij bevoegd is deze in de EG-richtlijn op te nemen en beroept zich daarbij op een arrest van het Hof van Justitie van 13 september 2005. Beide Kamers plaatsen vraagtekens bij de ruime uitleg die de Europese Commissie aan deze Hofuitspraak geeft.

Bovendien stellen zij dat de schendingen van de intellectuele eigendomsrechten niet als een dusdanig ernstige aantasting van het te beschermen beleidsterrein moeten worden beschouwd dat een geharmoniseerde strafrechtelijke inzet onontbeerlijk moet worden geacht in de strijd tegen deze inbreuken. De voorgestelde invulling van de strafbepalingen (minimale maximumstraffen) is daarom voor Eerste en Tweede Kamer duidelijk een brug te ver. Dat kan beter aan de lidstaten worden overgelaten.

(Voor meer informatie: www.europapoort.nl)


Deel dit item: