Dinsdag 13 september 2022, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35298

Wet versterking decentrale rekenkamers

Nadere procedure

3.35546

Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Nadere procedure

4.36071, A

Brief van de minister van BZK over de registratie van kiesgerechtigden voor de verkiezing van de leden van het kiescollege niet-ingezetenen; Wet kiescollege niet-ingezetenen

Bespreking

5.34453

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Bespreking

10.Inventarisatie bezoek Indonesische delegatie

12.Rondvraag


Korte aantekeningen