Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 13 september 2022
1. 35298

Wet versterking decentrale rekenkamers

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. 35546

Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenair debat op een nader door de Voorzitter te bepalen datum.

3. 36071, A

Brief van de minister van BZK over de registratie van kiesgerechtigden voor de verkiezing van de leden van het kiescollege niet-ingezetenen; Wet kiescollege niet-ingezetenen

De commissie besluit de brief van 31 augustus 2022 voor kennisgeving aan te nemen. Zij zal op 27 september 2022 een besluit nemen over de procedure van de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel. Indien het wetsvoorstel uiterlijk donderdag 15 september 2022 wordt aangenomen in de Tweede Kamer, overweegt zij de Voorzitter voor te stellen de procedure en het voorbereidend onderzoek op dezelfde dag te laten plaatsvinden.

4. 34453

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg op 27 september 2022.

5. 35424, X

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (De Boer).

6. 28362, C

Brief van de minister van BZK over de volgende fase van actieve openbaarmaking van onderliggende departementale nota's; Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PvdD (Nicolai) en de SP (Janssen).

7. 33328 / 35112, AD

Brief van de minister van BZK over de voortgang van de implementatie van de Wet open overheid; Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid

De status van toezegging T03360 blijft ongewijzigd ('deels voldaan'), van T03362 wordt aangemerkt als 'deels voldaan', van T03361 wordt aangemerkt als 'deels voldaan', van T03364 blijft ongewijzigd ('openstaand'), van T03363 wordt als 'voldaan' aangemerkt, van T03365 wordt als 'voldaan' aangemerkt en van T03366 blijft ongewijzigd ('openstaand'). Tevens besluit de commissie gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg op 27 september 2022.

8. T03262

Toezegging Toezending opzet evaluatie fusiegemeente (35.619)

De commissie besluit de status van toezegging T03262 als 'deels voldaan' aan te merken. Tevens besluit de commissie gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg op 27 september 2022.

9. Inventarisatie bezoek Indonesische delegatie

Een aantal leden geeft aan in de gelegenheid te zijn deel te nemen aan een gesprek met een Indonesische parlementaire delegatie op woensdag 5 oktober 2022.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman