Dinsdag 24 mei 2022, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35925 VII, H

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over de programmatische aanpak voor de portefeuille Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022

Bespreking

3.Rondvraag


Korte aantekeningen