Plenair Van Apeldoorn bij stemming Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekkingVerslag van de vergadering van 15 maart 2022 (2021/2022 nr. 21)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 14.06 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Apeldoorn (SP):

Dank u, voorzitter. Mijn fractie vindt de invoering van een minimumprijs voor de uitstoot van CO2 een noodzakelijk instrument in het kader van de energietransitie, maar dan moet die minimumprijs wel van een niveau zijn waarop deze ook effect heeft. Dat is met het voorliggende wetsvoorstel niet het geval, waardoor de toegevoegde waarde ervan uitermate beperkt is. De regering is echter, na alle kritiek vorige week geuit in deze Kamer, met de toezegging gekomen om tussentijds te evalueren en vóór het Belastingplan 2024 een voorstel te doen voor een gewijzigd minimumprijspad, mocht de evaluatie uitwijzen dat dit wenselijk is. Volgens mijn fractie is die wenselijkheid nu al evident, dus wij rekenen op die verbetering van het huidige wetsvoorstel, al hadden wij liever nu een beter wetsvoorstel gezien. Alles afwegende stemmen wij voor dit wetsvoorstel, in de verwachting dat er binnen twee jaar iets beters is.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer van Apeldoorn. Dan is het woord aan mevrouw Prast namens de Partij voor de Dieren.