Plenair Van Apeldoorn bij voortzetting Algemene financiële beschouwingen



Verslag van de vergadering van 16 november 2021 (2021/2022 nr. 6)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 20.55 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Apeldoorn (SP):

Dank, voorzitter. Ik dank beide bewindslieden voor de beantwoording. De minister is wel ingegaan op een aantal vragen, maar daarmee zijn zij niet altijd beantwoord. Het werd net ook al gememoreerd: er werd constant verwezen naar de demissionaire status van het kabinet of naar de formatie, waar de minister misschien eigenlijk liever bij was geweest. Wat ik ook meermalen heb gehoord, is de dooddoener "veel gedaan, nog veel te doen". Dat waren letterlijk de woorden van de minister in zijn andere rol in 2005, tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen — sorry, het was 2015 — tegen zijn voorganger. Nu gebruikt hij die diezelfde woorden weer, letterlijk. Of hij verwijst naar collega-ministers, zoals het geval was toen ik vroeg wat er nou concreet aan de wooncrisis is gedaan. De minister schrijft daar nota bene zelf over in zijn Miljoenennota, maar als ik hem daarop bevraag, dan krijg ik geen antwoord.

De minister zei dat hij mijn vragen over de energiearmoede heeft beantwoord, maar hij is volgens mij niet ingegaan op mijn specifieke punt — dat is voor ons echt een punt van zorg — dat de generieke compensatie van het kabinet toch onvoldoende doet voor de laagste inkomens. Daarom heb ik de volgende motie.

De voorzitter:

Door de leden Van Apeldoorn, Vendrik, Crone, Kox en Karimi wordt de volgende motie voorgesteld:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat energiearmoede een toenemend probleem in ons land is;

overwegende, zoals ook blijkt uit een recente analyse van TNO, dat de overgrote meerderheid van de mensen die in energiearmoede leven tot de laagste inkomensgroepen behoort;

overwegende dat de snel stijgende energieprijzen deze groep, de mensen met de laagste inkomens, het hardst raakt;

constaterende dat met de door de regering gekozen generieke compensatie van de snel stijgende energieprijzen de mensen met de laagste inkomens er nog steeds het meest op achteruit zullen gaan;

verzoekt de regering met aanvullende maatregelen te komen om de energiearmoede onder de laagste inkomens aan te pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt letter I (35925).

Dan geef ik nu het woord aan de heer Frentrop namens Forum voor Democratie.