Plenair Verkerk bij voortzetting behandeling Coronatoegangsbewijzen / Quarantaineplicht voor inreizigers / Maatregelen COVID-19Verslag van de vergadering van 25 mei 2021 (2020/2021 nr. 38)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 23.11 uur


De heer Verkerk (ChristenUnie):

Voorzitter. Als eerste zou ik de beide ministers heel hartelijk willen danken voor de uitvoerige en gedegen beantwoording van de vragen. Misschien af en toe een extra woord, maar dan krijg je ook wat, dus ik zou zeggen: dank u wel daarvoor. Ik wil ook de collega's Keunen en Karakus van harte feliciteren met hun maidenspeech. Ik zie uit naar de samenwerking met u.

Voorzitter. Ik heb nog een paar punten. Als eerste wil ik u toch hartelijk danken voor de toezegging om ook op regioniveau te gaan kijken naar de risiconiveaus en ook daar maatregelen te treffen. Ik ben het volledig met u eens dat dat alleen werkt bij de niveaus 1 en 2 en niet bij de niveaus 3 en 4. Toch dank voor de toezegging.

Ik vond ook het debat over de hamer en de dans met u erg leuk. Er is nog één punt dat ik graag in zou willen brengen om toch nog een uiterste poging te doen. U heeft gesproken over proportionaliteit en ook aangegeven dat het niet altijd makkelijk was om de Tweede Kamer en deze Kamer te overtuigen van bepaalde maatregelen. Dat heb ik ook gezien. Er is alleen wel één bijzonder punt. Als we in een situatie zitten dat er een uitbraak in één bepaalde regio is, dan komt het hele verhaal over proportionaliteit anders te liggen als je sterkere maatregelen wilt. Het kan namelijk ook overgaan naar andere regio's. Ik zou dat graag bij u willen aanbevelen. Wilt u kijken of u daar iets van aanmoediging, toezegging of weet ik wat richting mijn kant over kunt geven?

Ik dank ook de minister van Justitie voor zijn toezegging. Hij zei: "Die nieuwe wettelijke structuur moet er komen. Van de zomer, als ik een bepaald advies heb gegeven, geef ik aan wanneer die nieuwe wettelijke structuur gaat komen".

Voorzitter. Ik was blij verrast met het verhaal van de minister over het fieldlab. Het lage percentage was namelijk nieuw voor mij. Kennelijk gaat er een soort symboolwerking uit van het testen, waardoor mensen uiteindelijk gewoon thuisblijven en daar niet naartoe gaan. Wat dat betreft is het voor mij een teken dat het testen werkt.

Voorzitter. In de vele mails is mij het volgende punt opgevallen: moet je aantonen dat je gezond bent? Dat punt is ook een enkele keer hier naar voren gekomen. Ik begrijp die framing, maar ik vraag me af of dit de juiste framing is. Zou je niet moeten zeggen: je moet aantonen dat je anderen niet kunt besmetten. Ik denk dat dit uiteindelijk de goede framing is. Daarin komt namelijk ook het samen van de samenleving naar voren. Ik verwijs af en toe graag naar de Bijbel, waarin het tweede en grote gebod is: heb je naaste lief als jezelf.

Voorzitter. Ik vond het mooi dat de heer Otten een ethisch probleem aansneed. Dat had te maken met het aantal vaccins. Hoeveel vaccins krijgen wij in Europa c.q. Nederland en hoeveel vaccins krijgen de derdewereldlanden? Ik zou, anders dan de heer Otten, de minister graag willen stimuleren om te zorgen dat we denken in termen van globale rechtvaardigheid, waarbij de minister zich inspant om te zorgen dat landen die het niet kunnen betalen, toch de vaccins zo tijdig mogelijk krijgen. Stel je voor dat een aantal Nederlanders zich niet laat vaccineren en wij vaccins over hebben, dan zou ik het prachtig vinden als die vaccins naar de derde wereld gaan.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Ik voel me toch wel even aangesproken. Waar heb ik vandaag gezegd dat er geen vaccins naar de derde wereld zouden moeten gaan? U legt mij nu woorden in de mond die ik helemaal niet heb gezegd. Hoe komt u daarbij?

De heer Verkerk (ChristenUnie):

Ik heb begrepen dat u de minister hebt gevraagd om te zorgen dat meer vaccins door Nederland worden ingekocht. Daar is ook opgemerkt dat dit betekent dat er minder vaccins zijn voor de derde wereld.

De heer Otten (Fractie-Otten):

Als u het een beetje gevolgd zou hebben, dan wist u dat Pfizer et cetera de productiecapaciteit enorm aan het uitbreiden zijn. Het is dus niet zo dat het een ten koste gaat van het ander. Dat vind ik een bijzonder simplistische benadering van de heer Verkerk. Ik neem daar toch wel afstand van.

De heer Verkerk (ChristenUnie):

Meneer Otten, voor alle duidelijkheid: als ik u verkeerd heb begrepen, dan bied ik u oprecht mijn excuses aan. Dat laat onverlet dat u een ethisch probleem hebt aangesneden. Daar heb ik graag een volgende stap in willen zetten.

Voorzitter. Ik wil toch even terugkomen op Guardini: "Im Menschen ist suchend auch die Welt." In de mens zoekt ook de wereld. Ik sluit aan bij een paar woorden die collega Backer sprak. Hij zei: in dit debat zijn er wel verschillen van inzicht, maar voor mij is dit een debat om te proberen samen met de regering te zoeken naar een weg naar de vrijheid. Zo zou ik dit debat ook willen zien. Ik hoop, toch even denkend aan de derde wereld, dat er straks een moment komt dat ook de derde wereld deze woorden van Guardini aanhaalt en zegt: ja, wij hebben ook meegedaan met die zoektocht naar de vrijheid.

Voorzitter. Ik adviseer onze fractie om positief over beide voorstellen te stemmen. Ik dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Raven van de fractie OSF.