Plenair Van Hattem bij stemming motie KoninkrijksrelatiesVerslag van de vergadering van 13 april 2021 (2020/2021 nr. 34)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.46 uur


De heer Van Hattem (PVV):

Dank, voorzitter. Ik wil aangeven dat de PVV-fractie tegen deze motie zal stemmen, want we vinden haar ontijdig en ongepast. Ik citeer het dictum van de motie: "spreekt uit dat het nieuwe kabinet een hogere prioriteit dient te geven aan de Koninkrijksrelaties door op bovengenoemde terreinen de Nederlandse inzet te intensiveren en zo de banden concreet en duurzaam te verbeteren". De heer Rosenmöller denkt hiermee toch een beetje de status van informateur te hebben en wil met deze motie sturen op het formatieproces. Hij trekt daarmee naar het idee van de PVV-fractie toch wel een te grote broek aan die niet past bij de rol van de Eerste Kamer. Wij zullen dus tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Hattem. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?