Plenair Van Hattem bij stemming moties Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19Verslag van de vergadering van 19 februari 2021 (2020/2021 nr. 24)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 21.54 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Hattem (PVV):

Bedankt, voorzitter. De motie van de heer Otten stelt dat de spoedwet tijdelijke beperking vertoeven in de openlucht covid-19 noodzakelijk is. Die wet om de avondklok mogelijk te maken, acht de PVV-fractie absoluut níét noodzakelijk. Daarom hebben we zojuist tegengestemd en zullen we ook tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Hattem. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval.

Ik verzoek de leden zo dadelijk duidelijk hun stem met het woord "voor" dan wel "tegen" uit te brengen zonder enige bijvoeging.