Plenair Kuiper bij voortzetting debat over Hoofdstuk XIIa (Reglement van Orde): Integriteit.Verslag van de vergadering van 12 februari 2019 (2018/2019 nr. 18)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.45 uur


De heer Kuiper (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb twee weken geleden een motie ingediend, mede namens een aantal fractievoorzitters, om te komen tot een gemeenschappelijk gedragen gedragscode. Wij achten dit punt nu heel goed verwoord in de nieuwe motie, die bovendien breder is ondertekend, dus ik wil deze motie nu intrekken.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Kuiper c.s. (CX, letter G) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Dank u wel. Mevrouw Strik.