Plenair Hoekstra bij stemming moties Wet aanpassing financieel toetsingskaderVerslag van de vergadering van 16 december 2014 (2014/2015 nr. 14)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 1.08 uur


De heer Hoekstra (CDA):

Voorzitter, vindt u het goed als ik alle drie de moties in één keer behandel?

De voorzitter:

U kunt ze alle drie doen.

De heer Hoekstra (CDA):

Het idee in de motie op letter K vinden we inhoudelijk goed en daarom zullen we voorstemmen. De motie op letter L van de fractie van de ChristenUnie gaat over de evaluatie. Die vinden wij ook een goed idee en daarom zullen we hierbij ook voorstemmen. De motie op letter N van de fractie van D66 is een beetje een feelgoodmotie met een zeker overbodigheidsgehalte, maar in het kader van de kerstgedachte zullen we hierbij ook voorstemmen.

De voorzitter:

U bent ook positief gestemd. Ik hoor het. Zijn er nog andere fracties die een stemverklaring willen afleggen? Dat is niet het geval. Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.