Plenair Slagter-Roukema bij stemming Wet langdurige zorgVerslag van de vergadering van 2 december 2014 (2014/2015 nr. 10)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.55 uur


Mevrouw Slagter-Roukema (SP):

Voorzitter. Ik heb een stemverklaring in één keer, dus over zowel het wetsvoorstel als de motie. Ik leg deze verklaring ook af namens de Partij voor de Dieren.

Zowel de fractie van de SP als die van de PvdD zal tegen wetsvoorstel 33891, de Wet langdurig zorg, stemmen. Wij zijn van mening dat, zoals door mij vorige week met voldoende argumenten omkleed is betoogd, deze stelselhervorming te snel, te ondoordacht, onzorgvuldig en met ontoelaatbare bezuinigingen tot stand zou moeten komen. Wij vrezen de gevolgen daarvan voor veel jonge en veel oude kwetsbare mensen. Wij zullen ons inspannen om juist voor deze groepen de komende tijd aanhoudend aandacht te vragen.

Daarom ook stemt de fractie van de SP voor de motie van het lid Popken. Hierin wordt namelijk, geheel in lijn met de inbreng van de SP-fractie in de Tweede Kamer, gepleit voor verbetering en versterking van de kwaliteit van de zorg voor bewoners van zorginstellingen. Wij zijn van mening dat dit onderwerp de komende tijd hoog op de politieke agenda behoort te blijven staan.

De voorzitter:

Dank u wel. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Ik zie dat dit niet het geval is.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.