Staten-Generaal: Gemeenschap niet bevoegd in echtscheidingsrechtDe Eerste Kamer en Tweede Kamer hebben vandaag besloten een gezamenlijke brief te sturen naar de Europese Commissie met hun bezwaren tegen een voorstel voor een EG-Verordening over de bevoegde rechter en het toepasselijk recht in echtscheidingszaken (COM(2006) 399). Daarin schrijven beide Kamers dat de Gemeenschap niet bevoegd is om de voorgestelde maatregelen te treffen. Overigens zou het voorstel ook niet voldoen aan de subsidiariteits- en proportionaliteitsvereisten die het EG-Verdrag stelt. De brief vormt het sluitstuk van de parlementaire subsidiariteitstoets die wordt gecoördineerd door de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets van beide Kamers onder voorzitterschap van het Tweede Kamerlid Van Dijk.

Zo zou onvoldoende zijn gebleken dat de door de Europese Commissie geschetste problemen bij internationale echtscheidingen de goede werking van de interne markt dusdanig belemmeren dat zij de voorgestelde maatregelen noodzakelijk maken. Hooguit 0,074% van de totale EU-bevolking zou jaarlijks te maken kunnen krijgen met de problematiek die de Commissie in haar toelichting bij het voorstel schetst. Het is niet gebleken dat dit ook daadwerkelijk gebeurt en evenmin dat hierdoor het vrij verkeer van personen ernstig wordt belemmerd. Daarmee ontvalt naar het oordeel van beide Kamers de rechtsbasis aan de voorgestelde verordening. Met deze argumentatie beantwoorden zij zowel de vraag naar de bevoegdheid van de Gemeenschap, als die naar de proportionaliteit van de voorgestelde maatregelen.

Ook is het parlement van oordeel dat de voorstellen in strijd zijn met het subsidiariteitsbeginsel. De geschetste problemen - zo zij zich al voordoen zouden met name zijn te herleiden tot verschillen in het materiële echtscheidingsrecht van de lidstaten, zodat daar ook de oplossing zou moeten worden gezocht. De Gemeenschap is echter niet bevoegd maatregelen te treffen die rechtstreeks hieraan raken. Het Europees harmoniseren van nationale confli zictregels inzake toepasselijk recht in echtscheidingszaken is niet doeltreffend en daarom voldoet het voorstel niet aan de subsidiariteitsvereiste, aldus beide Kamers.


Deel dit item: