Dinsdag 1 november 2022, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VERGADERING IS AANSLUITEND AAN IWO)

2.Conceptbrief over Indringend Ketentesten (IKT) Fase 3

Bespreking en vaststelling

3.Stand van zaken Omgevingswet

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over het ontwerp-KB inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet; Brief van de minister voor VRO over de voortgang van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

Bespreking wijze verdere behandeling
4.Rondvraag


Korte aantekeningen