Dinsdag 24 november 2020, commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 20 november jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen