35.874

Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19Dit wetsvoorstel regelt dat zowel de Tweede als de Eerste Kamer van de Staten-Generaal het recht krijgen om in de toekomst een bij koninklijk besluit vastgestelde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) ongedaan te maken en daarmee de werkingsduur van de Twm definitief te beëindigen.

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19, bevat de maatregelen in het kader van COVID-19. Deze wet (of onderdelen daarvan) kunnen steeds met drie maanden verlengd worden. De onderdelen waarvan de geldingsduur niet wordt verlengd, vervallen dan.

Naar aanleiding van de motie-Janssen (SP) c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de wet (EK 35.526, L) heeft de minister in de Kamerbrief van 28 januari 2021 een overzicht gegeven van de mogelijke modaliteiten voor het creëren van parlementaire zeggenschap bij verlenging van de Twm (EK 35.526, AC). Op 23 februari 2021 is de motie-De Boer c.s. delegatie onder vereiste goedkeuring bij wet (EK 35.526, AK) aangenomen, waarin de voorkeur werd uitgesproken voor de modaliteit van delegatie onder het vereiste van goedkeuring bij wet.

Delegatie onder het vereiste van goedkeuring bij wet houdt in dat de regering direct na de plaatsing van het koninklijk besluit tot verlenging in het Staatsblad, een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer moet indienen (waarbij advisering door de Afdeling advisering van de Raad van State achterwege kan blijven) dat strekt tot goedkeuring van het koninklijk besluit. Als de Tweede of de Eerste Kamer het wetsvoorstel verwerpt, vervallen met vrijwel onmiddellijke ingang alle bepalingen waarvan de werkingsduur werd verlengd. Verwerping van het goedkeuringswetsvoorstel heeft tot gevolg dat de Twm ophoudt te bestaan en er geen wettelijke maatregelen meer kunnen worden getroffen ter bestrijding van de epidemie van COVID-19 of een directe dreiging daarvan. De betreffende ministeriële regelingen en het Tijdelijk besluit veilige afstand vervallen daarmee van rechtswege. Omdat het onwenselijk is om een voorhang - en nahangprocedure te combineren, komt de in Twm opgenomen voorhangprocedure voor het verlengingsbesluit te vervallen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 8 juli 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, ChristenUnie, SGP, CDA, JA21, BBB, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: VVD en D66.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 juli 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: VVD.

De plenaire behandeling van het voorstel werd betrokken bij het plenaire debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, dat op maandag 12 en 13 juli 2021 plaatsvond.

Tijdens het debat op 12 en 13 juli 2021 zijn de motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het vervangen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (EK 35.526 / 35.874, BV) en de motie-Raven (OSF) over de beperkende maatregelen ter bestrijding van COVID-19 niet van toepassing verklaren op volledig gevaccineerden (35.526 / 35.874, BW) ingediend. De stemmingen de ingediende moties vonden plaats op 13 juli 2021.


Kerngegevens

ingediend

25 juni 2021

titel

Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met regeling van het vereiste van goedkeuring bij wet van een koninklijk besluit tot verlenging als bedoeld in artikel VIII, derde lid, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

32