Commissievergaderingen op dinsdag 28 maart 2023Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • 12.45 uur
 • 14.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36229

  Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (De Blécourt-Wouterse), GroenLinks en de PvdA gezamenlijk (Krijnen en Fiers), D66 (Van der Voort), de PVV (Van Kesteren), de SP (Van Apeldoorn), de ChristenUnie (Verkerk), de PvdD (Prast) en de SGP (Schalk). De regering zal verzocht worden de nota naar aanleiding van het verslag zo spoedig mogelijk toe te zenden.

  De commissie besluit na de ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag over de plenaire behandeling van het wetsvoorstel. Gelet op de mogelijke druk op de plenaire agenda van de Kamer vóór de aanstaande Kamerwisseling, wordt de griffier gevraagd om alvast te bezien wanneer een eventueel plenair debat over het wetsvoorstel ingepland kan worden.

  2. 35920

  Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

  De commissie besluit naar aanleiding van de ontvangen nadere memorie van antwoord (35920, G) eerst de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State af te wachten alvorens een besluit te nemen over de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  Enkele fracties verzoeken de griffier om alvast te verkennen wanneer een eventueel plenair debat over het wetsvoorstel ingepland kan worden.

  3. 36200 VIII, E

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over de Meerjarenbrief cultuur - De kracht van creativiteit; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4. E220025

  Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid

  De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 februari 2023 (36249, C) en de brief van de Europese Commissie van 23 maart 2023 (36249, D), op 11 april 2023 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

 • 14.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36200 IV / 35741, L

  Brief van de minister van BZK over de reactie op de aanbevelingen uit de vierde cyclus van de Universal Periodic Review (UPR); Initiatiefvoorstel-Hammelburg, Bromet en De Hoop Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Ganzevoort).

  2. Verslag nader schriftelijk overleg invulling van de salariskorting Aruba

  De commissie neemt kennis van het verslag nader schriftelijk overleg over de invulling van de salariskorting voor Aruba (36200 IV/ 34269, M) en besluit de mogelijkheid te bieden deze te betrekken bij het mondeling overleg met de staatssecretaris van BZK d.d. 4 april 2023.

  3. Voorbereiding mondeling overleg met de staatssecretaris van BZK d.d. 4 april 2023

  De commissie bespreekt de orde van het mondeling overleg met de staatssecretaris van BZK d.d. 4 april 2023 en inventariseert de gespreksonderwerpen.

  De commissie besluit tot een spreektijd in eerste termijn van maximaal 5 minuten per fractie, waarbij de fracties de gespreksonderwerpen desgewenst onderling kunnen verdelen.

 • 14.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 35295, AJ

  Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over benoeming van een special envoy on freedom of media; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake uitvoering motie-Karimi over de benoeming van een speciaal gezant mediavrijheid; EU en de rechtsstaat

  De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg (35.295, AJ) voor kennisgeving aan te nemen en de motie over de benoeming van een special envoy on freedom of media (35.295, S) aan te merken als uitgevoerd.

  2. Standing committee PACE, 2-3 maart 2023

  Delegatielid De Boer (GroenLinks) doet mondeling verslag van de PACE Standing Committee van de Parlementaire Assemblee, gehouden op 2-3 maart jl. te Den Haag en van de deelname vanuit PACE op 6-9 maart jl. aan vergaderingen en bijeenkomsten van de Commission on Status of Women van de Verenigde Naties in New York.

  3. Plenaire sessie Beneluxparlement, 17-18 maart 2023

  Delegatieleider Talsma (ChristenUnie) en voorzitter van het Beneluxparlement, Van Ballekom (VVD), doen mondeling verslag van de plenaire sessie van het Benelux parlement, gehouden op 17 en 18 maart jl. te Den Haag.

  4. 21501-02, EZ / 21501-02, FA / 21501-20, DB

  Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda van de Europese Raad en Eurozonetop van 23 en 24 maart 2023; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 maart 2023; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 21 maart 2023; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda en het verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 maart 2023 en de geannoteerde agenda van de Europese Raad en de Eurozonetop van 23 en 24 maart 2023.

 • 14.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36284, A

  Brief van de minister-president, minister van Algemene Zaken, over de kabinetsreactie op het rapport van bevindingen van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden 'Ketenen van het verleden'; Slavernijverleden

  De commissies besluiten 18 april 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

 • 14.50 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 35261

  Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

  De commissie bespreekt de plenaire afhandeling van het wetsvoorstel. Ze stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op een door de Kamervoorzitter nader te bepalen datum vóór de Kamerwisseling.

  2. CLV

  Raming Eerste Kamer 2024

  De commissie besluit op 4 april 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor het nader voorlopig verslag.

  3. Interparliamentary Committee Meeting: hervorming van het Europees kiesstelsel

  Het lid Koole (PvdA) wenst digitaal deel te nemen aan de ICM over de hervorming van het Europees kiesstelsel op 26 april 2023.

  4. Gesprek met voorzitter en secretaris Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

  De commissie is graag bereid tot het voeren van een gesprek met de voorzitter en secretaris van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. De staf wordt verzocht de mogelijkheid te onderzoeken van een gezamenlijk gesprek met de verantwoordelijke Tweede Kamercommissie. Tevens wordt erop aangedrongen dat ook de oud-leden van de parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving (POC) van de Eerste Kamer aan het gesprek kunnen deelnemen.

 • 15.50 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. T03357

  Toezegging Amendementsrecht (35.979)

  De commissies nemen de brief van 8 maart 2023 voor kennisgeving aan en besluiten de status van toezegging T03357 als voldaan aan te merken. Zij tonen zich tevreden met de wijze waarop de toezegging is nagekomen.

  2. Mededelingen en informatie

  In de volgende zittingsperiode van de Kamer is voorzien dat de commissies J&V en BiZa/AZ een gesprek zullen voeren met de voorzitter van de Staatscommissie.

 • 15.55 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. EK, 35.434 / 35.497 / 25.295, Y

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het zeventiende verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen; Infectieziektenbestrijding

  De commissie stemt in met de (commissiebrede) conceptbrief met vragen over het voorgehangen 17e verlengingsbesluit.

  2. 29.279, M

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van J&V ter aanbieding van de BIT-adviezen BIPOM Openbaar Ministerie en Basisplan Straf Rechtspraak; Rechtsstaat en Rechtsorde

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer meer bekend is omtrent de behandeling door de Tweede Kamer.

  3. E230004 en E230005

  Voorstellen verordeningen inzake vooraf te verstrekken passagiersgegevens (API)

  De commissie besluit de inbrengtermijn te verlengen en tot 11 april 2023 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie.

  4. E220021

  Brief van de Europese Commissie & verslag schriftelijk overleg met de minister van J&V inzake een voorstel voor een Verordening met regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

  De commissie besluit op 11 april 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie.

 • 16.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Voorbereiding beleidsdebat fondsen op 4 april 2023

  De commissies bespreken het ambtelijk ontvangen voorstel om naast de reeds uitgenodigde bewindspersonen ook de minister voor Klimaat en Energie uit te nodigen en beslissen in principe om het eerder genomen besluit te handhaven en indien mogelijk en noodzakelijk voor de beantwoording van de vragen, de minister voor Klimaat en Energie ook uit te laten nodigen.

 • technische briefing 16.45 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 17.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36067

  Wet toekomst pensioenen

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op dinsdag 11 april 2023.

  2. Voorlichtingsaanvraag Raad van State

  Wet toekomst pensioenen

  Op verzoek van het lid Van Rooijen (50PLUS) wordt dit agendapunt aangehouden tot na ommekomst van de nadere memorie van antwoord bij het voorstel Wet toekomst pensioenen (36067).

 • informeel overleg 18.30 uur