T03490

Toezegging Toezending plan van aanpak voor het Integraal Ketentesten (33.118/34.986, EL)



De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Fiers (PvdA), toe het plan van aanpak voor het Integraal Ketentesten van 13 april 2022, vastgesteld door het Opdrachtgevend beraad Beheer DSO-LV na anonimiseren van persoonsgegevens, met de Kamer te delen.


Kerngegevens

Nummer T03490
Status voldaan
Datum toezegging 14 oktober 2022
Deadline 1 januari 2023
Verantwoordelijke(n) Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Kamerleden Drs. M.C.T. Fiers (PvdA)
Commissie commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Soort activiteit Brief
Categorie brief/nota
Onderwerpen Integraal ketentesten
Omgevingswet
plan van aanpak
Kamerstukken Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
Omgevingsrecht (33.118)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2022-2023, 33 118 /34 986, EL, p. 18

  • (15) 
    Op 13 april 2022 is het plan van aanpak voor het Integraal Ketentesten vastgesteld door het Opdrachtgevend beraad Beheer DSO-LV. Is de regering bereid om dit plan van aanpak met de Kamer te delen?

Ja, daar ben ik toe bereid en zal het plan van aanpak voor het Integraal Ketentesten toesturen. Deze rapportage moet echter nog worden getoetst op de aanwezigheid van passages die niet openbaar verstrekt kunnen worden, zoals naam en contactgegevens van ambtenaren. Na het anonimiseren van persoonsgegevens, zal deze informatie aan uw Kamer worden gezonden. (…)


Brondocumenten


Historie