36.169

Implementatie Europese klimaatwetMet dit wetsvoorstel worden de reductiedoelen voor emissies van broeikasgassen in de Nederlandse Klimaatwet in overeenstemming gebracht met die in de Europese Klimaatwet (Verordening 2021/1119PDF-document).

Met deze Europese klimaatwet zijn de reductiedoelen voor emissies van broeikasgassen voor de Europese Unie aangescherpt en in een verordening vastgelegd. De doelen in de Nederlandse klimaatwet mochten niet verschillen met de Europese klimaatwet. Het doel van 95% reductie in Nederland wordt vervangen door klimaatneutraliteit in 2050. Het streefdoel van 49% reductie in 2030 wordt vervangen door een streefdoel van 55%.

De doelstelling heeft ook betrekking op de uitstoot en de vastlegging van broeikasgassen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw. Hiermee wordt aangesloten bij de EU-regelgeving. Dit streefdoel laat onverlet dat aan de reductieverplichtingen voor 2030 op grond van Europese klimaatwet en de ter uitwerking daarvan vastgestelde bindende EU-rechtshandelingen, moet worden voldaan. Dit wordt als een aparte verplichting aan de klimaatwet toegevoegd.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 14 februari 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie, VVD en het CDA.

Tegen: Lid Omtzigt, SGP, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Afwezig: BIJ1

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juli 2023 na een hoofdelijke stemming met 44 tegen 27 stemmen aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, PvdD, VVD, SP en ChristenUnie.

Tegen: SGP, PVV, FVD, JA21, BBB en 50PLUS.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 27 juni 2023. Tijdens de behandeling zijn vier moties ingediend.


Kerngegevens

ingediend

7 juli 2022

titel

Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

In de Europese klimaatwet is – voor zover relevant voor dit wetsvoorstel – het volgende vastgelegd:

  • De Europese klimaatwet bevat een bindende doelstelling om in 2050 als Europese Unie klimaatneutraal te zijn (netto nul emissies) en het streven om na 2050 negatieve emissies te realiseren (artikel 2, eerste lid);
  • Om dit doel te bereiken bevat de Europese klimaatwet een bindende doelstelling dat de netto-emissies van broeikasgassen in 2030 ten minste 55 procent lager moeten zijn dan in 1990 (artikel 4, eerste lid);
  • De Europese Commissie zal een wetgevingsvoorstel doen om een klimaatdoelstelling van de Unie voor 2040 in de Europese klimaatwet op te nemen om te verzekeren dat de Europese Unie in 2050 volledig klimaatneutraal is. Deze klimaatdoelstelling dient uiterlijk 6 maanden na de eerste algemene inventarisatie van het Klimaatakkoord van Parijs te worden vastgesteld (artikel 4, derde lid).

Documenten

74
Bladeren:
[1-50] [51-74] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-74] documenten