36.042

Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19Dit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van de vijfde verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) met drie maanden van 1 maart 2022 tot 1 juni 2022. De Twm, bevat de maatregelen in het kader van COVID-19. Deze wet (of onderdelen daarvan) kan steeds met drie maanden verlengd worden. De onderdelen waarvan de geldingsduur niet wordt verlengd vervallen dan.

De verlenging gebeurt met een Koninklijk besluit (Stb. 2022, 76) . Nadat het koninklijk besluit is genomen, moet de verlenging via een goedkeuringswet worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Door het aannemen in de Tweede Kamer van het amendement Westerveld c.s. over een zware voorhang van voorgenomen besluiten tot verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 met ingang van 1 maart 2022 (TK, 32) is de verlengingssystematiek aangepast. De verlengingssystematiek wordt bij een eventuele zesde en volgende verlenging aangepast naar een voorhangprocedure.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 19 april 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: D66, ChristenUnie, VVD en CDA.

Tegen: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Omtzigt, SGP, BBB, JA21, PVV, Groep Van Haga en FVD.

BIJ1 en Lid Gündoğan waren niet aanwezig bij de stemming.

De Fractie-Den Haan heeft tijdens de regeling van werkzaamheden op 20 april 2022 gemeld dat zij geacht wenst te worden voor het wetsvoorstel te hebben gestemd.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 mei 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: D66, ChristenUnie, CDA en VVD.

Tegen: Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP, 50PLUS, FVD.

De Fractie-Frentrop en de OSF waren niet aanwezig tijdens de stemmingen.

Tijdens het debat op 17 mei 2022 zijn de Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van de inzet op bindende afspraken bij de onderhandelingen over het pandemieverdrag (EK 36.042 / 35.526 / 35.526, C) en de Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over geen nieuwe grondslag coronatoegangsbewijzen in de Wet publieke gezondheid (EK 36.042 / 35.526 25.295, D) ingediend. De stemmingen over de moties vonden plaats op 24 mei 2022. De motie-Van Hattem c.s. (EK 36.042 / 35.526 / 25.295, C) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, PVV en FVD stemden voor. De motie-Van Hattem c.s. (EK 36.042 / 35.526 / 25.295, D) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, SGP en Fractie-Frentrop stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

22 februari 2022

titel

Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2022, 76) (Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten

37