35.284

Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te makenDit voorstel wijzigt de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) met als doel deze wet te vereenvoudigen. Het voorstel voorziet in één registratie van publiekrechtelijke beperkingen in de openbare registers (en daarmee ontsluiting via de basisregistratie kadaster (BRK)). De beperkingenregistraties bij gemeenten komen hiermee te vervallen. Daarnaast wordt voorzien in een verruiming van de objecttypen waarop beperkingen kunnen worden gevestigd zodat bronhouders de beperkingen aan de BRK kunnen leveren op basis van een kadastrale aanduiding, een identificatie op grond van de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) en de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), alsmede op basis van een handmatig getekende contour.

De Wkpb valt voor wat betreft de werkingssfeer deels binnen en deels buiten de reikwijdte van de Omgevingswet. De verbetering van de Wkpb impliceert tevens een omvangrijke ICT-operatie. Omdat de in de Wkpb geregistreerde beperkingen op termijn deels onder de werking van de Omgevingswet gaan vallen, was aanvankelijk het voornemen om de Wkpb te integreren met de invoering van de Omgevingswet, voorzien voor medio 2019. Inmiddels is de ingangsdatum van de Omgevingswet verschoven naar begin 2021. Daardoor is een nieuwe situatie ontstaan, met de mogelijkheid om de knelpunten van het huidige systeem voorafgaand aan de invoering van de Omgevingswet op te lossen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel (TK, 2) is op 16 januari 2020 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 februari 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

10 september 2019

titel

Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstipt


Documenten

11