25.087

Internationaal fiscaal (verdrags)beleidDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over internationaal fiscaal (verdrags)beleid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 14 november 2023 besloten de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking (EK 25.087 / 35.927, AC met bijlage) (naar aanleiding van Toezegging T03339 Voortgangsrapportage inzake de bestrijding van belastingontwijking) te betrekken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2024.

Op 21 februari 2023 is de stemming over een verzoek van het lid Koffeman (PvdD) voor verlof om de minister-president te interpelleren over diens lobbycontacten met betrekking tot het bedrijf Uber aangehouden tot een nader te bepalen datum. Op 21 maart 2023 vond in de Tweede Kamer een gesprek met Mark MacGann, klokkenluider van de Uber Files plaats. Tevens zal er door de Tweede Kamer op een nog nader te bepalen datum een dertigledendebat worden gehouden over dit onderwerp.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 21 maart 2023, 11 april 2023 en 14 november 2023 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over het afschrift aan de Eerste Kamer van de toegezonden Uber documenten aan de Tweede Kamer (EK 25.087 / 35.927, AB met bijlage) besproken en heeft besloten de verdere behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens deze brief opnieuw te agenderen.

Naar aanleiding van de berichtgeving in verschillende media inzake de vermeende handelswijze van de Belastingdienst in contacten met het bedrijf Uber heeft de commissie schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst gevoerd en van dat overleg een verslag (EK 25.087 / 35.927, S met bijlagen) uitgebracht. Op 24 januari 2023 vond een (deels vertrouwelijke) technische briefing plaats over het interne onderzoek en de externe validatie naar aanleiding van de berichtgeving over Uber (EK 25.087 / 35.927, X met bijlagen).

De commissie heeft op 13 april 2021 het verslag van een nader schriftelijk overleg (EK, P) met de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de door de staatssecretaris bij brief van 25 juni 2020 (EK, N) aangeboden Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 voor kennisgeving aangenomen en besloten het internationaal fiscaal verdragsbeleid te blijven volgen.

De commissie had op 29 januari 2021 al een verslag van een eerste schriftelijk overleg over de notitie uitgebracht (EK, O).


Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring belastingverdrag met Bahrein (31.824) heeft de toenmalige regering een (nieuwe) notitie over het fiscale verdragsbeleid toegezegd. De Notitie Fiscaal Verdragsbeleid (NFV 2011) van het Kabinet Rutte I was het resultaat van die toezegging.

De plenaire behandeling van de notitie en van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 17 januari 2013 (EK 33.402, M) over belastingheffing internationale ondernemingen door de Eerste Kamer vond plaats op 21 januari 2014. De tijdens dat debat ingediende:

zijn op 28 januari 2014 aangehouden.

In verband met de aangehouden motie-Elzinga (EK, G) en naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 27 januari 2014 (EK 25.087 / 33.483, I) over de aanpassing van de Europese Moeder-Dochterrichtlijn en over een vergelijking tussen de fiscale elementen van het vestigingsklimaat in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk (toegezegd tijdens het plenaire debat op 21 januari 2014), vond op verzoek van de indiener van die motie op 25 maart 2014 een korte heropening van het debat plaats. De motie is op 1 april 2014 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD en OSF stemden voor.

De aangehouden motie-De Boer c.s. (EK, H) is op 10 juni 2014 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD en 50PLUS stemden voor.

Bij het plenaire debat op 21 januari 2014 werden onder andere de volgende documenten en onderwerpen betrokken:

  • de brief van de staatssecretaris van Financiën en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 30 augustus 2013 (EK 25.087, E) met de kabinetsreactie op het SEO-rapport 'Uit de schaduw van het bankwezen' en het IBFD-rapport 'Onderzoek belastingverdragen met ontwikkelingslanden';
  • de brief van de staatssecretaris van Financiën van 10 december 2013 (EK 33.551, H) in reactie op de motie-De Vries (PvdA) c.s. over een geloofwaardige Europese aanpak van belastingfraude (EK 33.551, B);
  • het Kamerstukkendossier (33.549) over de 'Commissiemededeling: actieplan om de bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking te versterken' (E120050);
  • het Kamerstukkendossier (33.843) over het 'Richtlijnvoorstel tot wijziging van Richtlijn 2011/96/EU betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten' (E130058).

Ter voorbereiding van het debat vonden op 1 en 8 oktober 2013 informatieve gesprekken met vertegenwoordigers van SEO Economisch Onderzoek, de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) plaats.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 9 mei 2018 het verslag van een schriftelijk overleg (EK 34.785 / 25.087, J) met de staatssecretaris van Financiën over zijn brief van 23 februari 2018 (EK 34.785 / 25.087, F) over de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking uitgebracht (naar aanleiding van de toezegging 'Brief over maatregelen belastingontwijking' (T02526)). Op 5 juni 2018 werd dit onderwerp tijdens een mondeling overleg met de staatssecretaris besproken. Van dat overleg is een woordelijk verslag en een videoverslag beschikbaar.

De commissie heeft op 20 november 2015 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over de kabinetsappreciatie van de uitkomsten van het project Addressing Base Erosion & Profit Shifting (BEPS-project) en een vooruitblik op het Nederlands fiscaal vestigingsklimaat uitgebracht (EK, L). De commissie was in overleg getreden met de staatssecretaris naar aanleiding van zijn brief van 5 oktober 2015 (EK, K). Het verslag van het schriftelijk overleg werd betrokken bij het mondeling overleg met de staatssecretaris over de correspondentie inzake het Europese pakket fiscale transparantiemaatregelen (dossiers E150006 en E150007) en het actieplan vennootschapsbelastingstelsel (dossier E150012) dat plaatsvond op 24 november 2015. Van het mondeling overleg op 24 november 2015 heeft de commissie op 18 december 2015 een verslag uitgebracht (EK, M).


Kerngegevens

begonnen

11 februari 2011

titel

Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

485
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [451-485] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [451-485] documenten