Stemming motie Wet verhoging minimumloon 2024Verslag van de vergadering van 16 april 2024 (2023/2024 nr. 29)

Aanvang: 22.10 uur

Status: gerectificeerd


Stemming motie Wet verhoging minimumloon 2024

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024),

te weten:

  • de motie-Heijnen c.s. over het terugdraaien van belastingverhogingen om het wetsvoorstel te dekken (36488, letter F).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over de motie 36488, letter F, de motie van het lid Heijnen c.s. over het terugdraaien van belastingverhogingen om het wetsvoorstel te dekken. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Heijnen c.s. (36488, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FVD, de VVD, JA21, BBB en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, de PVV, de SP, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan geef ik het woord aan mevrouw Vos.

Mevrouw Vos i (GroenLinks-PvdA):

Voorzitter. Zoals u begrijpt, zijn wij nogal bedroefd dat de motie-Heijnen c.s. is aanvaard en dat het wetsvoorstel is verworpen. De laatste poging van ons om het geld dat er al is, te gebruiken voor een verbetering van de situatie van mensen met een laag inkomen, heeft helaas geen zin meer. Dus ik trek de motie in.

De voorzitter:

Bedoelt u dan de motie die volgende week in stemming zou komen? Ja. Oké, dan ben ik weer helemaal bij. Dan zullen wij die volgende week niet op de stemmingslijst zetten.

Aangezien de motie-Vos c.s. (36488, letter G) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.