Stemming Wet verhoging minimumloon 2024Verslag van de vergadering van 16 april 2024 (2023/2024 nr. 29)

Aanvang: 22.07 uur

Status: gerectificeerd


Stemming Wet verhoging minimumloon 2024

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024) (36488).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. De heer Baumgarten heeft verzocht zijn motie 36441, letter I vóór de stemming over het wetsvoorstel in stemming te brengen. Kan de Kamer zich daarin vinden? Ja? Dan is aldus besloten.

We beginnen met de stemming over het wetsvoorstel 36488, Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024, kortweg de Wet verhoging minimumloon 2024. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Janssen namens de SP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Janssen i (SP):

Voorzitter. De bestaanszekerheid van een nieuw kabinet per 1 juli aanstaande is ongewis, maar wat niet ongewis is, is het gebrek aan bestaanszekerheid van mensen met een minimumloon en mensen met een kale AOW per 1 juli aanstaande. Die mensen zouden geholpen zijn met een extra verhoging, ook een beperkte, van het minimumloon en de AOW, zoals in het wetsvoorstel is geregeld en zoals de Tweede Kamer in meerderheid wenselijk heeft geacht. Ook al zou er per 1 juli een nieuw kabinet zijn, dan nog is het wachten op concrete maatregelen van dat nieuwe kabinet, dat zeker niet per 1 juli een verhoging van het minimumloon en de AOW kan realiseren. Van de mooie beloftes dat alles met een nieuw kabinet beter wordt dan wat er nu in dit wetsvoorstel voorligt, kunnen mensen geen brood kopen, geen cadeautje voor een verjaardag en ook geen kaartje voor de Efteling. Ze staan op 1 juli met lege handen. Deze mensen rekenen op wat hun voor de verkiezingen door partijen met hun stemgedrag is beloofd en wat misschien zelfs wel hun eigen stem heeft bepaald. Verwachtingen scheppen bij mensen die iedere euro heel goed kunnen gebruiken, is niet vrijblijvend, zeg ik tegen de collega's van FVD, die voor het amendement-Van der Lee hebben gestemd en zelf om dit wetsvoorstel hebben gevraagd.

De voorzitter:

Nee, nee, nee, in uw stemverklaring gaat u niet polariseren met andere partijen. Dat weet u héél goed, meneer Janssen.

De heer Janssen (SP):

Goed, voorzitter. De fractie van de SP zal daarom met overtuiging voor dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Janssen. De heer Van Rooijen namens 50PLUS.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen i (50PLUS):

Voorzitter. Mijn fractie heeft intensief meegedaan aan dit belangrijke debat. We hebben alle begrip voor de extra kosten voor vooral het mkb, maar voor ons overheerst de verhoging van het minimumloon. Die moet het zwaarst wegen. De minimumloners en de AOW'ers hebben die extra 1,2% hard nodig. 1,2% is €137 per jaar; dat is €10 per maand. Dat geldt met name voor 600.000 AOW'ers zonder pensioen en voor anderhalf miljoen AOW'ers met een heel klein pensioentje. Gelukkig zit in dit wetsontwerp ook de AOW-koppeling. De 50PLUS-fractie zal voor het wetsontwerp stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, de PVV, de SP, de PvdD, de ChristenUnie en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FVD, de VVD, JA21 en BBB ertegen, zodat het is verworpen.