Stemming (hamerstuk) en ook aanhouden motie-Kroon (EK, E)Verslag van de vergadering van 19 december 2023 (2023/2024 nr. 14)

Aanvang: 21.41 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad d.d. 19 december 2023 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer inzake een instemmingsverzoek van de minister voor Rechtsbescherming over totstandkoming van een ontwerpbesluit tot machtiging aan Frankrijk om te onderhandelen over nadere samenwerking met Algerije op het terrein van het familierecht (33836, letter D);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (36435-XII).

Deze brief en het wetsvoorstel worden zonder beraadslaging en zonder stemming aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Aan de hamerstukkenagenda is na instemming door de commissie I&A/JBZ vanmiddag nog een voorstel toegevoegd met betrekking tot het instemmingsverzoek van de minister voor Rechtsbescherming over totstandkoming van een ontwerpbesluit tot machtiging aan Frankrijk om te onderhandelen over nadere samenwerking met Algerije op het gebied van het familierecht.

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heb begrepen dat de heer Kroon het woord wenst. Het woord is aan de heer Kroon.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Kroon i (BBB):

Voorzitter. Er waren drie moties ingediend van mede onze hand. Naar aanleiding van de toezegging van de minister gisteren hebben wij besloten de motie 36410-L, letter D in te trekken. Wij zijn blij met de ruimhartige toezegging van de minister over het verslag, over de evaluatie. Naar aanleiding daarvan hebben we besloten om de motie 36410-F, letter E aan te houden tot nadat we die evaluatie hebben ontvangen. De laatste motie willen we gewoon graag in stemming brengen. We zouden ook graag eerst over de motie stemmen en dan over de wet.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kroon. Kan de Kamer zich vinden in het verzoek van de heer Kroon? Dat is het geval.

Aangezien de motie-Kroon c.s. (36410-L, letter D) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Op verzoek van de heer Kroon stel ik voor zijn motie (36410-L, letter E) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan stemmen wij zo dadelijk voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel eerst over motie 36410-L, letter F. Over de motie 36410-L, letter E zal op een later moment worden gestemd.