Stemming Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteitVerslag van de vergadering van 19 december 2023 (2023/2024 nr. 14)

Aanvang: 14.57 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit) (36432).

(Zie vergadering van 12 december 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over het wetsvoorstel 36432, Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Heijnen namens BBB.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Heijnen i (BBB):

Dank u wel, voorzitter. Het betreft naar de mening van BBB een slecht doordachte wet waarmee de duurzaamheidsdoelstellingen niet bereikt zullen gaan worden, de gebudgetteerde belastingopbrengsten niet gehaald zullen gaan worden en — dat is het allerergste — veel van de betroffen bedrijven geen enkel handelingsperspectief hebben op middellange termijn. Vandaar dat wij als BBB tegen dit wetsvoorstel zullen stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Heijnen.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, de PvdD, de SP en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de PVV, het CDA, FVD, JA21, de VVD, BBB en 50PLUS ertegen, zodat het is verworpen.