T03744

Toezegging Informeren uitvoering motie-Janssen (33.118/34.986)De minister van Binnenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Janssen (SP), toe medio november een brief aan de Kamer toe te sturen ter uitvoering de motie-Janssen c.s. over de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) in relatie tot de websites over de Omgevingswet zoals geduid in de kamerbrief van 9 oktober 2023. In de brief wordt ingegaan op de zogenaamde dubbele vereiste bestaande uit een verbeterplan en een datum waarop de maatregelen uit het verbeterplan gerealiseerd moeten zijn alsook op de actuele stand van zaken met betrekking tot de status van de websites.


Kerngegevens

Nummer T03744
Status voldaan
Datum toezegging 24 oktober 2023
Deadline 1 december 2023
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kamerleden mr. R.A. Janssen (SP)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen Digitaal Stelsel Omgevingswet
Omgevingswet
verbeterplan
Web Content Accessibility Guidelines
Kamerstukken Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
Omgevingsrecht (33.118)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2023/24, 33 118/34 986, FU, p. 5-6

De heer Janssen (SP):

(…)

“Ik was gebleven bij Co Verdaas, die zei: eigenlijk had je dit gewoon moeten loskoppelen, want het DSO is te veel gaan beheersen. Maar dat is ook logisch, omdat het de kurk is waar de hele wet op drijft. De ene knop waar je als burger op kunt drukken om alles te weten wat er in je omgeving gebeurt, is het natuurlijk al lang niet meer. Voorzitter. In mijn laatste twee minuten zal ik mij beperken tot de motie-Janssen zoals we die in maart besproken hebben, die unaniem in deze Kamer is aangenomen. De minister zegt nu dat hij het er nog eens met wat deskundigen over gehad heeft en dat hij zijn oordeel enigszins wil nuanceren. Dat "enigszins nuanceren" is dat het niet niveau A moet worden, maar dat het gewoon niveau B kan zijn. In alles wat ik lees, qua wetgeving en waar de overheid aan moet voldoen, zie ik dat vanaf 5 oktober van dit jaar zelfs al WCAG 2.2, niveau A en AA is aanbevolen, en we hangen nu nog op niveau B. De minister zegt -- ik chargeer even -- nu: we hebben het er nog eens over gehad, maar B mag ook wel, als we maar naar A toewerken. Dat was nou precies het discussiepunt dat we hadden. Als ik alle informatie erbij pak en kijk naar wat er eigenlijk zou moeten -- dat is keurig opgeschreven -- vanaf 2018, want vanaf zo lang terug geldt dit al, denk ik dat wij daar toch anders over denken. De overheid moet er gewoon voor zorgen dat deze wet, die zo ingrijpend is, toegankelijk is voor alle Nederlanders, en dat ze niet miljoenen mensen op achterstand zet als deze wet ingaat. De Kameruitspraak daarover is duidelijk. Ik wil de minister dus toch nog eens vragen waarom hij nu denkt dat niveau B eventueel wel zou kunnen. Wij zien dat echt anders en er zijn heel veel mensen die dat ook heel anders zien.”

Kamerstukken I 2023/24, 33 118/34 986, FU, p. 29-31

Minister De Jonge:

(…)

“Dan de WCAG en de toegankelijkheid, dus de motie-Janssen. Dat gaat heel diep de techniek in. U heeft daar een hele dikke brief over gekregen. Als ik die heel simpel samenvat, is het eigenlijk zo dat het overheidsstreven altijd status A moet zijn en dat het minimumvereiste status B is, met een plan van aanpak onderweg naar status A voor alle websites. Daar beschikken we over. Met de campagne, dus met de communicatiewebsite, zitten we gewoon op status A. Met alle andere websites zitten we op status B, met dus een plan onderweg naar status A, om daar te komen. Dat blijft het streven en dat is ook de inzet die wij vanuit het departement kunnen doen.

Dan zijn er natuurlijk meerdere websites met informatie over de Omgevingswet, dus niet alleen die van BZK. Daarbij is het natuurlijk moeilijker, want dat zijn niet onze websites. Dat zijn bijvoorbeeld sites van medeoverheden of van anderen die overheidsinformatie mede verstrekken. Daar hebben we natuurlijk geen sturing op. Wel kan ik met medeoverheden hetzelfde gesprek voeren: zorg dat je aan de standaard voldoet, want het is belangrijk om die toegankelijkheidsstandaard na te leven.”

De voorzitter:

“Ik zie meneer Janssen wiebelen op zijn stoel en non-verbaal erg vragen om een interruptie. Die gun ik u van harte, meneer Janssen.”

De heer Janssen (SP):

“Ik zal proberen die zo kort mogelijk te houden, voorzitter. Eigenlijk zegt de minister dat hij de motie niet gaat uitvoeren die unaniem door de Kamer is aangenomen en die zegt: vóór inwerkingtreding moet alles minimaal niveau A van de WCAG 2.1 zijn. Ik heb al aangegeven dat vanaf 5 oktober zelfs al WCAG 2.2 geadviseerd wordt, dus daar lopen we al op achter. Maar de minister zegt nog iets anders. Ik heb alle websites even nagekeken, en ook het dashboard van digitaaltoegankelijk.nl. Het volgende is aan de hand. De sites die de minister nu op niveau B zet, zijn alleen maar niveau B omdat er aan twee voorwaarden moet zijn voldaan. De ene is een plan van aanpak, maar de tweede is een concrete datum waarop alles gerealiseerd is. En wonder boven wonder staat die concrete datum overal op 31-12-2023. Dat zou dus betekenen dat per 1 januari 2024 alles niveau A zou moeten zijn, omdat op 31-12-2023 al die maatregelen genomen zijn. Als dat geen concrete datum is, verdienen deze websites niet de status B. Zo helder is het en zo kort is het. Dat zijn dubbele voorwaarden. Ik wil daarop dus graag een reactie van de minister. Ik vind het ook onbegrijpelijk dat de minister na zeven maanden terugkomt op het debat waarin deze uitspraken zijn gedaan, zonder nadere onderbouwing, behalve: ik heb nog met wat deskundigen gesproken en het zit toch anders. Ik verzoek hem dus sowieso om dat in een brief nog eens helder uiteen te zetten, want ik weet niet waarom de minister niet aan de wettelijke voorwaarden zou hoeven voldoen. Maar ik vraag met name naar dat punt van die status B en de concrete datum die de tweede uitdrukkelijke voorwaarde is om status B te kunnen hebben, namelijk de concrete datum waarop alles uitgevoerd is. Die staat overal op 31-12-2023 en dat betekent dat er geen enkel probleem is, omdat vanaf 1 januari 2024 alles status A zou moeten zijn. Zo niet, dan moet de minister die status herzien.”

Minister De Jonge:

“Volgens mij doet de reactie van de heer Janssen geen recht aan de informatie die hij inmiddels heeft gekregen. Wij hebben namelijk in een buitengewoon uitvoerige brief toegelicht op welke manier we die wettelijke vereisten ook daadwerkelijk nakomen. Zijn reactie sluit dus, denk ik, niet aan op de brieven die de heer Janssen al heeft gehad. Het zit als volgt. Je moet minimaal status B hebben. Daaraan voldoen we, en één website zit al wel degelijk op status A. En je moet een plan van aanpak hebben om naar status A te komen. Op enig moment zullen we de peilstok er natuurlijk opnieuw in steken. Dat zal per einde van het jaar zijn. Dan kunnen we opnieuw bekijken waar we dan staan. Het streven moet status A zijn. Dat is het streven uit uw motie maar het is ook het streven uit de wet. Daar hebben wij ons aan te houden. De minimum wettelijke vereisten gelden ook gewoon voor deze websites en daar houden we ons ook aan.”

De heer Janssen (SP):

“Ik denk dat de minister niet goed gehoord heeft wat ik heb gezegd. Hij komt namelijk steeds alleen maar terug op het plan van aanpak. Er is een dubbele vereiste. Dat is a een plan van aanpak om de geconstateerde gebreken op te heffen en b een concrete datum. Ik denk dat de minister daar echt nog een keer goed naar moet kijken en daarop terug moet komen. Dat is de enige reden waarom ook die concrete datum overal bij staat. Die staat overal op 31-12-2023. Dat is de datum waarop de maatregelen gerealiseerd moeten zijn. Het is dus geen streefdatum of anderszins. Het is de datum waarop het gerealiseerd moet zijn. Als die datum niet concreet is en niet hard te maken is voor wat betreft de uitvoering is dat een andere afweging en dan verdienen deze sites niet de status B. Ik verzoek de minister dus om daar per brief nog even op terug te komen, anders houden we het overleg vandaag te veel op, denk ik. Ik wil daar echt een nadere uitleg over, want de dubbele vereiste wordt niet ingevuld per 31-12-2023 anders dan met wensdenken. En dat is niet: we gaan dan de peilstok er nog eens in steken. Alleen op basis van die concrete datum, waarop de maatregelen uitgevoerd móéten zijn, verdienen deze websites op dit moment vanuit dat dubbele vereiste de status B, en anders gaat die gewoon verder naar beneden.”

De voorzitter:

“Ik stel voor dat de minister daar per brief op reageert, zoals meneer Janssen voorstelt.”

Minister De Jonge:

“Ja, ik zal daar in een brief verder op terugkomen. Dat is goed.”

Kamerstukken I 33 118/34 986, FQ, p. 2

“(…)

Toezegging Brief WCAG

Op verzoek van de heer Janssen zal ik de Kamer een brief doen toekomen over de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) in relatie tot de websites over de Omgevingswet zoals geduid in de kamerbrief van 9 oktober 2023. Ik zal in de brief op verzoek van de heer Janssen ingaan op de zgn. dubbele vereiste, bestaande uit een verbeterplan en een datum waarop de maatregelen uit het verbeterplan gerealiseerd moeten zijn. Ook zal ik in de brief ingaan op de actuele stand van zaken met betrekking tot de status van de websites. Ik hoop hiermee nogmaals duidelijk te maken dat ik een maximale inspanning doe om de A status tijdig te verkrijgen voor de betreffende websites. Ik zal de brief over de WCAG medio november aan de Kamer verzenden.”

Zie ook: Kamerstukken I 2023/24, 33 118/34 986, FO, bijlagen 1 en 3.


Brondocumenten


Historie