T03702

Toezegging Technische briefing wetgevingsagenda (36.169)De minister voor Klimaat en Energie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Crone (GroenLinks-PvdA) en Visseren-Hamakers (PvdD), toe dat er een technische briefing over de wetgevingsagenda zal worden georganiseerd, waarbij ook het niet-klassieke klimaatbeleid zal worden meegenomen.


Kerngegevens

Nummer T03702
Status voldaan
Datum toezegging 27 juni 2023
Deadline 1 juli 2023
Verantwoordelijke(n) Minister voor Klimaat en Energie
Kamerleden drs. F.J.M. Crone (GroenLinks-PvdA)
prof. dr. I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
Commissie commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen klimaat
klimaatbeleid
technische briefing
Kamerstukken Implementatie Europese klimaatwet (36.169)


Uit de stukken

Handelingen I 2022-2023, nr. 39, item 12 - blz. 1.

De heer Crone (GroenLinks-PvdA):

(…)

“Maar ik heb wel de volgende vraag aan de minister. Het zijn zo veel wetten dat het misschien goed is als wij een briefing krijgen over het hele pakket. Er komen steeds nieuwe woorden: percelen, fiches en ik weet allemaal niet wat. Kunnen we een overzicht krijgen van wat allemaal op ons afkomt, zodat we goed kunnen plannen, maar ook weten wat samenhangt? Dat kan uiteraard aan het eind van het reces. Veel dingen hangen namelijk samen.”

Handelingen I 2022-2023, nr. 39, item 12 - blz. 9-10.

Minister Jetten:

(…)

“Dank aan de heer Crone voor de suggestie voor een technische briefing over de wetgevingsagenda. Dat doen ik mijn team heel graag. Ik stel voor dat we via de ambtenaren even contact hebben met uw Kamercommissie om te kijken hoe we dat het beste kunnen vormgeven. Ik denk dat het nuttig is om het overzicht van de wetgeving te schetsen en de samenhang daartussen. Wellicht leidt dat bij u nog tot verdere vragen of verzoeken om technische briefings.”

Mevrouw Visseren-Hamakers (PvdD):

“Kunt u in die briefing ook het niet-klassieke klimaatbeleid meenemen? Kunt u ook van alle aanpalende beleidsterreinen laten zien hoe die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen?”

Minister Jetten:

“Dat kan. Ik heb een uitgebreidere wetgevingsagenda die ziet op vijf, zes departementen. Dat overzicht kunnen wij in die technische briefing nader toelichten, waarbij wij op inhoud meer in detail op de wetten van EZK kunnen ingaan.”


Brondocumenten


Historie