Beëdiging en installatie van het toegelaten lid Schippers en het toegelaten lid Van MeenenVerslag van de vergadering van 20 juni 2023 (2022/2023 nr. 38)

Aanvang: 13.34 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de beëdiging en installatie van het toegelaten lid Schippers (VVD) en het toegelaten lid Van Meenen (D66).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Dan gaan wij nu over tot de installatie van de reeds toegelaten leden mevrouw E.I. Schippers en de heer P.H. van Meenen.

Ik verzoek alle leden te gaan staan en ik verzoek mevrouw Schippers en de heer Van Meenen zich op te stellen voor het rostrum.

Ik lees allereerst het formulier voor. Als uw naam wordt genoemd, wilt u dan de eed dan wel de verklaring en belofte afleggen?

"Ik zweer of ik verklaar dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer of ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer of ik beloof trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.

Ik zweer of ik beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen."

U zegt "zo waarlijk helpe mij God almachtig" dan wel "dat verklaar en beloof ik". Indien u de eed aflegt, steekt u uw wijs- en middelvinger van uw rechterhand aaneengesloten omhoog.

Mevrouw Schippers, u zegt daarop: "Dat verklaar en beloof ik."


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Schippers i (VVD):

Dat verklaar en beloof ik.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

De heer Van Meenen, u zegt daarop: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig."


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Meenen i (D66):

Zo waarlijk helpe mij God almachtig.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Ik wens u beiden van harte geluk met uw benoeming en uw installatie.

Ik schors de vergadering voor een kort ogenblik, zodat de collega's u kunnen feliciteren, maar niet dan nadat ik u als eerste heb gefeliciteerd.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.