T03504

Toezegging Reactie op rapport en aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving (36.200)De minister-president zegt de Kamer toe dat het kabinet spoedig met een reactie komt, uiterlijk begin 2023, op het rapport en de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving.


Kerngegevens

Nummer T03504
Status openstaand
Datum toezegging 18 oktober 2022
Deadline 1 juli 2023
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kamerleden Prof.dr. A.L. Bredenoord (D66)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen aanbevelingen
antidiscriminatiewetgeving
discriminatie
racisme
rapporten
Kamerstukken Miljoenennota 2023 (36.200)


Uit de stukken

Handelingen I 2022-2023, nr. 4, item 12 – blz 4

Mevrouw Bredenoord (D66):

Voorzitter. Middels moties heeft deze Kamer de regering verzocht te reageren op de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie antidiscriminatiewetgeving en de commissie zelfevaluatie toeslagenaffaire en het debat daarover. Kan de regering een vooruitblik geven op die reactie? Welke lessen heeft het kabinet getrokken uit deze en andere rapporten?

Handelingen I 2022-2023, nr. 4 item 12 - blz. 65

Minister Rutte:

(…)

“Dan kom ik bij de aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving. Daar zijn vragen over gesteld door verschillende partijen. Uiteraard hoeven we er met elkaar geen discussie over te voeren dat iedereen hier discriminatie verwerpelijk vindt. Discrimineren mag overigens ook formeel niet. De overheid heeft daarbij een belangrijke voorbeeldrol. Vertrouwen in de overheid begint in ieder geval bij een onbevooroordeelde en eerlijke behandeling; dat lijkt mij in ieder geval de basis. Volgens mij is het mooi dat die onderzoekscommissie ook onderzoek heeft gedaan naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving en naar de kloof tussen wetgeving waarin dat verbod is vastgelegd en de praktijk, want die is er ook. Dat heeft geleid tot een omvangrijk hoofdrapport, deelrapporten, aanknopingspunten en een afwegingskader. Ik denk dat het nu van belang is om het parlement ook bij het beoordelen van een wetsvoorstel al die zojuist door mij genoemde elementen mee te laten wegen, zoals het afwegingskader, om te zien of er onbedoeld een discriminerend effect kan zijn. Ik heb zelf van de staatscommissie tegen discriminatie en racisme begrepen dat zij het rapport van de onderzoekscommissie wil gebruiken voor haar verdere onderzoek. Ik denk dat een deel van het werk daarmee is geborgd voor de toekomst. Wij zullen ook zelf spoedig met een reactie komen, uiterlijk begin 2023. Maar goed, dit als eerste schot voor de boeg, zoals gevraagd door in ieder geval D66 en GroenLinks.”


Brondocumenten


Historie