36.220

Negende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikersDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022 (35.925 XIII).

Deze wijziging hangt samen met het tijdelijke prijsplafond energie voor kleinverbruikers, zoals voorgesteld in de brief van de minister voor K&E en de minister van EZK van 4 oktober 2022 inzake nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond energie (TK 36.200, 77 en bijlage).


Stand van zaken

Het wetsvoorstel is op 1 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: Lid Omtzigt en JA21.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2022 als hamerstuk afgedaan. De Fractie-Nanninga is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

7 oktober 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Klimaat en Energie
  • minister van Economische Zaken en Klimaat (..- 2024)

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 31 oktober van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 31 oktober, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 31 oktober.


Documenten

25