36.153

Uitvoeringswet BewijsverkrijgingsverordeningDit wetsvoorstel implementeert EU-verordening 2020/1783PDF-document over grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken in de uitvoeringswet EG-bewijsverordening en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Hiermee wordt de samenwerking op het gebied van bewijsverkrijging in grensoverschrijdende procedures verbeterd. Daarnaast biedt het een grondslag voor verdere digitalisering. Deze verordening is een herschikking van de EG-bewijsverordening 1206/2001PDF-document.

Met dit voorstel kunnen verzoeken om bewijsverkrijging en kennisgevingen tussen de gerechten van de verschillende lidstaten elektronisch verlopen. Doordat getuigen in de regel via digitale kanalen op afstand worden verhoord wordt de rechtstreekse bewijsverkrijging vereenvoudigd. De belangrijkste feitelijke uitvoering is het technisch aansluiten van de gerechten in Nederland op het ICT-systeem e-CODEX voor de grensoverschrijdende communicatie. Hierdoor kan veilig en rechtstreeks met de instanties in de andere lidstaten worden gecommuniceerd, in plaats van per post. Hierbij wordt rekening gehouden met de vereisten betreffende gegevensbescherming en privacy. Het streven is om de aansluiting op e-CODEX voor alle lidstaten operationeel te hebben in 2025.

De Betekeningsverordening is per 1 juli 2022 van toepassing.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 16 februari 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 maart 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 juni 2022

titel

Wijziging van de Uitvoeringswet EG-bewijsverordening ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (herschikking) (PbEU 2020, L 405/1) (Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten