T03389

Toezegging Nadere toelichting omtrent het begrip ‘consument’ (35.734)De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Nicolaï (PvdD), toe om in de toekomende brief in te gaan op het begrip consument zoals het in de richtlijn staat en om te reflecteren in hoeverre dit meespeelt in de gehele afweging.


Kerngegevens

Nummer T03389
Status voldaan
Datum toezegging 12 april 2022
Deadline 19 april 2022
Verantwoordelijke(n) Minister voor Rechtsbescherming
Kamerleden prof. mr. P. Nicolaï (PvdD)
Commissie commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen begrippen
consumenten
Kamerstukken Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud (35.734)


Uit de stukken

Handelingen I 2021-2022, nr. 25, item 3 - blz 19

De heer Nicolaï (PvdD):

Even voor alle duidelijkheid: er komt dus nog een brief van de minister. Het zou heel fijn zijn als dan wordt ingegaan op het begrip consument zoals het in de richtlijn staat en in hoeverre dat meespeelt in de gehele afweging waar de minister het over gehad heeft.

Minister Weerwind:

Dit neem ik mee in het toegezegde schrijven.


Brondocumenten


Historie