36.089

Zesde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake vulmaatregelen gasopslag en waardevermeerderingsregelingDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022 (35.925 XIII).

De wijziging houdt verband met de ongebruikelijke situatie op de gasmarkt: de zomergasprijs is hoger dan wintergasprijs. Het bevat de budgettaire verwerking van het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven voor de Vulmaatregel gasopslag, zoals voorgesteld in de brief van de minister voor K&E en de staatssecretaris van EZK van 22 april 2022 inzake onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid (EK 29.023 / 36.059, Q).


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 8 september 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 oktober 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 april 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake vulmaatregelen gasopslag en waardevermeerderingsregeling)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken en Klimaat (..- 2024)

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 28 april van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 28 april, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 28 april.


Documenten

9