Met dit voorstel worden in een aantal wetten op het gebied van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport misslagen verbeterd en ontdekte omissies weggenomen. Het gaat daarbij om correctie van onjuiste verwijzingen, redactionele fouten, technische aanvullingen of verduidelijkingen. Daarnaast dienen enkele voorstellen ter verduidelijking en nadere invulling van eerder gemaakte beleidskeuzes of jurisprudentie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK, A) is op 31 januari 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: SP en PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 juli 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, PVV, CDA, FVD, Volt, PvdD, VVD, SP, ChristenUnie, BBB, 50PLUS.

Tegen: JA21.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 juli 2023. Tijdens de behandeling is de motie-Kox (SP) c.s. over het voorleggen van artikel III onderdeel c als separaat wetsvoorstel aan het parlement (EK, E) ingediend. Op 11 juli 2023 is de motie aangenomen. D66, VVD en BBB stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

22 december 2021

titel

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    De artikelen I, II, met uitzondering van onderdeel Ca, IIA, III, met

uitzondering van onderdeel C, IIIB, IV, IVA, onderdelen 0A en E, IVB, VA,

IX, onderdeel B, X, onderdeel A, XII, XIII, met uitzondering van onderdeel

Ba, XIV, XVII, XVIIA, XVIII, XVIIIA, XVIIIB, XIX, onderdeel B, XXI, XXIII,

XXIV en XXV van de Verzamelwet VWS 2022, treden in werking met

ingang van 1 januari 2024.

  • 2. 
    De artikelen II, onderdeel Ca, IIIA, IVA, onderdelen A tot en met D, V,

VI, VII, VIII, X, onderdelen B en C, XI, XV, XVI, XIX, onderdeel C, XX en

XXIVA van de Verzamelwet VWS 2022, treden in werking met ingang van

de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit

wordt geplaatst


Documenten

45