35.925 XIV, H

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het opschorten van de verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacentersIn deze motie spreekt de Kamer uit dat de vestiging van een hyperscale datacenter in Zeewolde in strijd is met het algemeen belang en met wat in het coalitieakkoord is opgenomen over datacenters en een goede ruimtelijke inriching.

De regering wordt verzocht het Rijksvastgoedbedrijf opdracht te even verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters op te schorten tot het moment dat een nieuwe kabinetsvisie voor ruimtelijke inrichting en datacenters gereed is.Kerngegevens

nummer 35.925 XIV, H
ingediend 21 december 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 21 december 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD, D66 en ChristenUnie stemden tegen.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door H.A. Berkhout (Nanninga)
H. Karakus (PvdA)
S.M. Kluit (GroenLinks)
M.J.M. Kox (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
H.M. Prast (PvdD)
A.C.M. Raven (OSF)
dossier(s) Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2022 (35.925 XIV)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

Zie ook

De Kamer heeft op 13 juni 2022 de antwoorden ontvangen op de schriftelijke vragen van het lid Koffeman (PvdD) naar aanleiding van twee door de Eerste Kamer aangenomen moties inzake datacenters (Aanhangsel van de Handelingen, 2021-2022 nr. 7).

Het lid Koffeman (PvdD) heeft in de plenaire vergadering van 22 februari 2022 verlof gevraagd om de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) te interpelleren over het kabinetsvoornemen om geen uitvoering aan deze motie.

De Eerste Kamer heeft het lid Koffeman op 22 februari na stemming bij zitten en opstaan verlof gegeven voor deze interpellatie.

Voor: GroenLinks, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, FVD, 50PLUS, PvdA, PvdD, SP, SGP en OSF.

Tegen: D66, CDA, VVD en ChristenUnie.

De interpellatie vond op 22 februari 2022 plaats.

Op 15 maart 2022 vond een heropening van deze interpellatie met een derde termijn plaats. Tijdens deze derde termijn werd de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de uitvoering van het bestemmingsplan dat voorziet in de vestiging van het Meta-datacenter in Zeewolde (EK 35.925 XIV, K) ingediend. Deze motie is op 22 maart 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA en VVD stemden tegen. De OSF was niet aanwezig bij de stemming.Uitvoering