35.925 XIX

Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2022Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het Nationaal Groeifonds.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, C) is op 7 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BBB en de PVV.

Tegen: PvdD, FVD, Groep Van Haga en BIJ1

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamercommissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Financiën (FIN) hebben op 19 april 2022 besloten de brief van de minister van EZK en de minister van Financiën van 14 april 2022 over bekostiging investeringsvoorstellen tweede ronde Nationaal Groeifonds (EK, E en bijlagen) aan te houden in afwachting van de aangekondigde suppletoire begroting.

De commissies hebben op 7 december 2021 besloten het verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van EZK en van Financiën van 30 november 2021 over de omzetting voorwaardelijke toekenning vanuit het Nationaal Groeifonds in definitieve toekenning voor project Nationaal Onderwijslabb (EK, B) te betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel Wet Nationaal Groeifonds (35.976).


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

34