35.881

Verruiming inspraak KernenergiewetDit wetsvoorstel geeft uitvoering aan de aanbeveling van het NalevingscomitéPDF-document bij het Verdrag van Aarhus van 4 oktober 2018, ACCC/C/2014/104 Netherlands, Findings, overweging 89. Hiermee neemt Nederland de noodzakelijke wettelijke, regulerende en bestuurlijke maatregelen om te verzekeren dat toekomstige heroverwegingen of aanpassingen van de duur van iedere nucleaire activiteit, kerncentrales en andere kernreactoren, voldoen aan de inspraakverplichtingen van het Verdrag van Aarhus (Trb. 1998, 289PDF-document en Trb. 2001, 73PDF-document).

Om aan de aanbeveling van het Nalevingscomité tegemoet te komen is onder meer gekeken hoe de inspraak voor toekomstige beslissingen over de duur van nucleaire activiteiten verbeterd kan worden voor burgers en non-gouvernementele organisaties. Met dit voorstel wordt voor een vergunning over een aanpassing van de duur van nucleaire activiteiten in de toekomst altijd de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel (TK, 2) is op 2 december 2021 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 juli 2021

titel

Wijziging van de Kernenergiewet (verruiming inspraak)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

11