35.730

Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2021 inzake noodpakket banen en economieDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2021 (35.570 XIV).

In deze ISB worden de uitgaven aan de nadeelcompensatie voor het vervroegd verbod pelsdierhouderij, het steunkader TVL voor middelgrote land- en tuinbouwbedrijven en het beschikbaar stellen van steunmaatregelen voor dierentuinen in verband met corona voorgelegd. Tot slot wordt in deze ISB ook een deel van het subsidiebudget voor de vertraagde afhandeling van de steunmaatregelen voor de tuinbouw en de fritesaardappelsector naar 2021 doorgeschoven.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 1 juni 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, FVD, Groep Van Haga en de PVV.

Tegen: BIJ1 en PvdD.

Afwezig: Fractie Den Haan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 juni 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

12 februari 2021

titel

Wijziging van de begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten