35.633

Vervroegde beëindiging pelsdierhouderijDit wetsvoorstel voorziet in de vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij in Nederland, om de risico’s van SARS-CoV-2 bij nertsen en de potentiële gevolgen voor de volksgezondheid weg te nemen.

Op grond van de Wet verbod pelsdierhouderij geldt op dit moment een overgangstermijn tot 1 januari 2024 waarbinnen bepaalde houders van nertsen als pelsdier hun bedrijfsactiviteiten nog tijdelijk mogen voortzetten.

Met dit wetsvoorstel wordt die overgangstermijn verkort en eindigt die vóór het begin van de volgende productiecyclus in 2021.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 1 december 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 2020 zonder stemming aangenomen.

De tijdens de plenaire behandeling van het voorstel op 14 december 2020 ingediende motie-Faber-van de Klashorst (PVV) c.s. over het mogelijk maken van nieuwe bedrijfsactiviteiten op de locaties van de pelsdierhouderij (EK, E) is op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Van Pareren, FVD en PVV stemden voor. De eveneens op 14 december ingediende motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over dierenwelzijnscriteria onderdeel maken van de toekomstige ombouwregeling voor pelsdierhouderijen (EK, F) is op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Van Pareren, GroenLinks, SP, PvdA, OSF en D66 stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

13 november 2020

titel

Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

43