35.530

Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragersDit wetsvoorstel beoogt de instelling van een permanent adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers, te weten het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninksrelaties had in een brief aan de Tweede Kamer van 6 juli 2018 (TK 28.479, 78) over de evaluatie van de rechtspositie van politieke ambtsdragers al aangegeven dat een dergelijk adviescollege een waardevol instrument zou kunnen zijn om het politieke discours gevraagd en ongevraagd te voeden met adviezen over majeure, structurele wijzigingen in de geldelijke voorzieningen van politieke ambtsdragers.

Dit voorstel regelt de instelling van het adviescollege, de naam en taakomschrijving van het college, het minimum aantal leden van het college en de voorwaarden voor het lidmaatschap van het college. Het algemeen wettelijk kader waarbinnen de voorgestelde instelling van het nieuwe adviescollege plaatsvindt en waarbinnen het adviescollege zijn taak kan uitoefenen, wordt gevormd door de Grondwet, de Kaderwet adviescolleges en de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies. In de Kaderwet adviescolleges zijn de algemene regels met betrekking tot onder andere de inrichting, samenstelling, bevoegdheid, ondersteuning, financiën en werkwijze van adviescolleges vastgelegd. De Wet vergoedingen adviescolleges en commissies biedt het kader voor het toekennen van vergoedingen aan de leden van adviescolleges.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 8 juni 2021 aangenomen.

Voor: GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21 en Groep Van Haga.

Tegen: SP, FVD, BIJ1, PvdD en PVV.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 november 2021 als hamerstuk afgedaan. PVV, PvdD, SP en Fractie-Otten is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

13 juli 2020

titel

Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

32