35.452, C

Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over het inzetten van afgeven COVID-19 garanties en kredieten ten behoeve van stimuleren van investeringen in duurzaamheidsmaatregelenIn deze motie wordt de regering verzocht te komen tot een plan hoe de COVID-19 garanties (en kredieten) komende periode alsnog ingezet kunnen worden om bedrijven in de landbouw- en visserijsector te stimuleren te investeren in duurzaamheidsmaatregelen, en daarin mee te nemen welke maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat de covid kredieten een rem worden op verduurzaming.Kerngegevens

nummer 35.452, C
ingediend 7 juli 2020
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Op 7 juli 2020 aangehouden en op 28 september 2021 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) S.M. Kluit (GroenLinks)
mede ondertekend door A.M.V. Gerkens (SP)
R. van Gurp (GroenLinks)
F. Karimi (GroenLinks)
N.K. Koffeman (PvdD)
J. Recourt (PvdA)
dossier(s) Derde incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof (35.452)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)