35.498

Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrechtDit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten om de mogelijkheden voor het verzamelen van de relevante informatie en bewijsmateriaal in de fase voorafgaand en tijdens de civiele procedure te versimpelen en verbeteren.

Met dit wetsvoorstel wordt het bewijsrecht in civiele procedures gemoderniseerd en efficiënter en effectiever gemaakt. Bewijsrecht regelt wanneer en hoe partijen in een civiele procedure bewijs mogen of moeten leveren van de feiten die door partijen worden gebruikt ter onderbouwing van hun vordering of verweer. Het voorstel vult de waarheids- en volledigheidsplicht aan waardoor er meer nadruk gelegd wordt op de informatievergaring en bewijsverzameling voorafgaand aan de procedure. Daarnaast wordt de rol van de rechter bij de waarheidsvinding verduidelijkt. Zo krijgt hij de bevoegdheid om binnen de grenzen van de rechtsstrijd met partijen de feitelijke grondslag van hun vordering, verzoek of verweer te bespreken. Ten slotte wordt het inzagerecht opgenomen in de wettelijke regeling van de bewijsmiddelen, worden de voorlopige bewijsverrichtingen samengevoegd tot één verzoek, het proces-verbaal van constateringen als bewijsmiddel toegevoegd en voorziet het voorstel in de mogelijkheid van het leggen van conservatoir bewijsbeslag.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 30 januari 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, DENK, Volt, D66, NSC, SGP, ChristenUnie, CDA, VVD, JA21, BBB, FVD en PVV.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 maart 2024 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 juni 2020

titel

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Rechtsbescherming

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

24