35.488

Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomstenDit initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en heeft als doel huurders in de vrije sector te beschermen tegen hoge huurstijgingen. Die bescherming krijgt gestalte middels een maximering van de jaarlijkse toegestane huurverhoging voor huurders met geliberaliseerde huurovereenkomsten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 9 februari 2021 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De FVD-fractie heeft op 11 februari 2021 tijdens de plenaire Tweede Kamervergadering gemeld tegen het wetsvoorstel te zijn.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 maart 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, VVD, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: FVD en Fractie-Otten.

Dit wetsvoorstel werd door de Eerste Kamer plenair gezamenlijk met de wetsvoorstellen Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518) en Tijdelijke huurkorting (35.516) behandeld.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 7 december 2021 besloten het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK van 1 december 2021 (EK 35.578 / 27.926, L) over de uitvoering van de wet Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen en over de uitvoering van de motie-Kox (SP) c.s. over de tegemoetkoming van huurders die buiten de wet vallen (35.578 / 35.431, G) desgewenst te betrekken bij een eventueel te houden debat over het onderdeel 'wonen' van de begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (35.925 VII).

De commissie was in schriftelijk overleg getreden naar aanleiding van de brief van de minister van 5 juli 2021 over actualiteit in het huurbeleid en over betere benutting van de woningvoorraad (EK 34.373 / 27.926 / 35.488 / 35.516 / 35.518 / 35.578, N met bijlagen) en de brief van de minister van 13 september 2021 (EK 35.578, K) over de tegemoetkoming van huurders.


Kerngegevens

ingediend

11 juni 2020

titel

Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met uitzondering van de artikelen IA en IIIA die in werking treden drie jaar na dat tijdstip.


Documenten