35.218

Wet elektronische publicatiesIn het regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst»PDF-document van het kabinet-Rutte III is afgesproken dat overheidscommunicatie die nog fysiek plaatsvindt, in de toekomst ook digitaal moet kunnen plaatsvinden. Met dit wetsvoorstel wordt deze afspraak uitgevoerd door wijzigingen van de Bekendmakingswet en een groot aantal andere wetten met als doel alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) overheidsbesluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, beter toegankelijk en kenbaar te maken door een stroomlijning van de publicatievoorschriften.

De algemene regels voor bekendmaking en mededeling van voor eenieder bestemde informatie over overheidsbesluiten zijn nu nog zijn opgenomen in de Bekendmakingswet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet, de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES). In dit wetsvoorstel worden de publicatievoorschriften in die wetten geconcentreerd in de Bekendmakingswet. Ook worden andere wetten met aanvullende publicatieverplichtingen ten aanzien van overheidsbesluiten aangepast.

Bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten worden met dit voorstel voortaan gedaan in de officiële elektronische publicatiebladen van de openbare lichamen waartoe de bestuursorganen behoren. Daarbij dienen deze publicatiebladen op gestandaardiseerde wijze te worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Door deze standaardisatie wordt het voor burgers mogelijk om op één website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te raadplegen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A herdruk) is op 10 december 2019 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 juni 2020 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Voorafgaand aan de stemming heeft de staatssecretaris van BZK de Kamer bij brief van 29 juni 2020 (EK, G) geïnformeerd over de inwerkingtreding van artikel 4.22 van de Wet elektronische publicaties.


Kerngegevens

ingediend

6 juni 2019

titel

Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

53
Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten