Dit wetsvoorstel regelt in de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg een nieuwe inrichting van de meldkamers van de hulpdiensten. De meldkamer is de plaats voor het aannemen, ontvangen, registreren en beoordelen van meldingen waarbij wordt gevraagd om acute inzet van de hulpdiensten politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke marechaussee (Kmar), het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. Ook voor de rampenbestrijding en te behoeve van de crisisbeheersing. Hiermee kan elk incident in heel Nederland afgehandeld worden, onafhankelijk van waar het zich voordoet.

Met dit voorstel

  • wordt het beheer van de meldkamers ondergebracht bij de politie,
  • krijgt de minister van Justitie en Veiligheid de bevoegdheid om, in overleg, de hoofdlijnen van beleid en beheer met betrekking tot de meldkamer bij regeling vast te stellen;
  • zorgt de politie dat alle meldkamers worden ingericht en functioneren, zodat de politie, Regionale Ambulancevoorzieningen, veiligheidsregio’s en Kmar daar hun eigen meldkamerfunctie kunnen uitvoeren.
  • kan, zo nodig, op elke meldkamer, ook voor het werkgebied van een andere meldkamer de meldkamerfunctie worden uitgevoerd.

De bestaande regeling van het gezag blijft ongewijzigd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 4 februari 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 maart 2020 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 oktober 2018

titel

Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

24