35.054

Aanvullingswet geluid OmgevingswetDit wetsvoorstel regelt de invoering van de regelgeving voor geluid afkomstig van infrastructuur (wegen en spoorwegen) en industrieterreinen in de Omgevingswet. Ook voor decentrale wegen, lokale spoorwegen en industrieterreinen wordt het systeem effectiever en transparanter. Hiermee worden de regels in overeenstemming gebracht met de opbouw en de doelen van de Omgevingswet.

Om de doelstellingen van het zogenaamde Swung-traject (Samen Werken aan de uitvoering van nieuw geluidbeleid) te bereiken, wordt de beheersing van geluid onder de Omgevingswet op verschillende manieren gereguleerd. De doelstellingen zijn:

  • het voorkomen van een onbeheerste groei van de geluidbelasting op en in geluidgevoelige gebouwen en locaties;
  • het reduceren van geluidbelastingen op en in geluidgevoelige gebouwen en locaties die blootstaan aan zeer hoge geluidbelastingen;
  • het bevorderen van bronmaatregelen;
  • het scheppen van een beter toegankelijk en minder complex geheel van regels;
  • het beperken van de lasten bij de uitvoering van de regels.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A tweede herdruk) is op 2 juli 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: GroenLinks, SP, PvdD.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer over het wetsvoorstel en het ontwerp aanvullingsbesluit geluid (EK, B met bijlagen) vonden plaats op 11 februari 2020.

Het wetsvoorstel is op 18 februari 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, FVD, VVD en 50PLUS.

Tegen: GroenLinks, SP, PvdD en Fractie-Otten.

Afwezig: OSF.

Tijdens een korte heropening van de beraadslaging in derde termijn op 18 februari 2020 is de gewijzigde motie-Rietkerk (CDA) c.s. over de aanwijzingsbevoegdheid van provincies in omgevingsverordening industrieterreinen (EK, I) ingediend. Deze motie is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, CDA, GroenLinks, SP, PvdD, ChristenUnie, SGP, FVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor. De fractie van de OSF was niet aanwezig.

De Eerste Kamercommissie voor IWO bespreekt op 16 januari 2024 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over effecten van piekgeluiden overdag op de gezondheid (EK, O met bijlage).


Kerngegevens

ingediend

5 oktober 2018

titel

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

100
Bladeren:
[1-50] [51-100] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] documenten