34.957

Minimalisering gaswinning GroningenHet wetsvoorstel voorziet in een nieuwe juridische procedure om de gaswinning uit het Groningenveld te minimaliseren.

Totdat de gaswinning uit het Groningenveld beëindigd is, moet gekeken worden hoe de gaswinning uit dit veld op een zo veilig mogelijke manier kan plaatsvinden waarbij ook de leveringszekerheid kan worden geborgd. Daarnaast zullen voor de vraag en gebruik van het laagcalorisch Gronings gas alternatieven gezocht moeten worden.

De huidige systematiek van de Gaswet en de Mijnbouwwet sluit niet aan op deze beoogde situatie en moet daarom gewijzigd worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 5 juli 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: 50PLUS, D66, VVD, CDA, SGP en de ChristenUnie.

Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, DENK en FvD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 oktober 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA (minus het lid Lokin-Sassen), SGP, ChristenUnie, VVD, OSF en D66.

Tegen: het lid Lokin-Sassen (CDA), PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV.

De motie-Reuten (SP) c.s. over het opnemen van een definitie van maatschappelijk belang in de Mijnbouwwet (EK I) is op 16 oktober 2018 ingetrokken.

De motie-Reuten (SP) c.s. over goedkeuring vooraf van beide Kamers bij vaststelling operationele strategie (EK, J) is op 16 oktober 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV stemden voor.

De Motie-Verheijen (PvdA) c.s. om de ministeriële regeling bedoeld in het voorgestelde artikel 52d, derde lid, van de Mijnbouwwet, alvorens vast te stellen, aan beide Kamers der Staten-Generaal voor te leggen (EK, K) is op 16 oktober 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. OSF, SP, SGP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66 en PVV stemden voor.

De motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de inzet van de aardgasbelasting (EK, L) is op 16 oktober na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.

Een technische briefing door medewerkers van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en TNO vond plaats op 2 oktober 2018.

Een technische briefing door medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vond plaats op 11 september 2018.


Kerngegevens

ingediend

1 juni 2018

titel

Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum.


Documenten

98
Bladeren:
[1-50] [51-98] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-98] documenten