34.861

Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijvenDit wetsvoorstel implementeert EU-richtlijn 2016/681PDF-document over het gebruik van passagiersgegevens voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit in Nederlandse regelgeving. Luchtvaartmaatschappijen moeten hun passagiersgegevens verstrekken aan de Passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL). De Pi-NL is een nieuw op te richten organisatie met de taak passagiersgegevens te verwerken en te analyseren. Hiermee wordt de interne veiligheid van personen binnen de Europese Unie verbeterd.

De passagiersgegevens mogen alleen worden gebruikt om terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit te voorkomen, op te sporen en te vervolgen. Het betreft vluchten naar of vanuit derde landen en vluchten die binnen de Europese Unie worden uitgevoerd. De Pi-NL wordt, als zelfstandige gespecialiseerde eenheid, ondergebracht bij de Koninklijke Marechaussee (KMar). Ook kan een aantal bevoegde instanties (het openbaar ministerie, de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, de Kmar en de Rijksrecherche) bij de Pi-NL informatie opvragen met als doel onderzoek te doen of de nodige maatregelen te treffen om terroristische of ernstige misdrijven te voorkomen, op te sporen of te vervolgen. Daarnaast bevat dit voorstel bepalingen over rechtsbescherming, bewaartermijnen, gegevensbescherming en het toezicht op de gegevensverwerking, waaronder de plicht voor de Pi-NL om een functionaris voor gegevensbescherming te benoemen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 19 maart 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD.

Tegen: GroenLinks, SP, PvdD en DENK.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 27 mei 2019.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juni 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, 50PLUS, OSF, D66, PVV en Fractie-Duthler.

Tegen: GroenLinks, PvdD en SP.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft bij brief van 5 juni 2024 vragen gesteld aan de minister van J&V over de jaarrapportage 2023 van de functionaris gegevensbescherming van de passagiersinformatie-eenheid Nederland (EK, O met bijlagen).


Kerngegevens

ingediend

8 januari 2018

titel

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met uitzondering van artikel 25a.
  • 2. 
    Artikel 25a treedt in werking drie jaren na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, tenzij voordien bij algemene maatregel van bestuur is bepaald dat artikel 25a vervalt.
  • 3. 
    De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Documenten

79
Bladeren:
[1-50] [51-79] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-79] documenten