Stemming Doorverkoop toegangskaartenVerslag van de vergadering van 24 oktober 2017 (2017/2018 nr. 4)

Aanvang: 13.39 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Doorverkoop toegangskaarten

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Jasper van Dijk en Van Toorenburg houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten) (31461).

(Zie vergadering van 10 oktober 2017.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de initiatiefnemers, de heer Van Dijk en mevrouw Van Toorenburg, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties — ik zag hem zonet; o die zit daar — die namens de regering bij de stemming aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer. Ja, het is toch wel handig als u daar gaat zitten, minister, want u bent daar zo in de coulissen. En die zijn er dadelijk pas, niet nu.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rij i (CDA):

Voorzitter. De CDA-fractie en de OSF hebben na ampele overweging besloten tegen dit wetsvoorstel te stemmen. Hoewel het doel sympathiek is, namelijk het bestrijden van oneerlijke handelspraktijken bij de doorverkoop van tickets, zal het gekozen middel niet werken. Juridisch zal een civielrechtelijke bepaling zoals voorgesteld immers geen oplossing bieden voor het probleem van de doorverkoop van kaarten tegen te hoge prijzen voor culturele en sportieve evenementen in Nederland. Zulks nog los van de vraag of burgers vanwege de kosten wel naar de rechter zullen stappen om hun gelijk te halen als zij dat al zullen krijgen. De CDA-fractie waardeert het feit dat de initiatiefnemers het ontwerp hebben geagendeerd, maar zien hier een schone taak weggelegd voor de nieuwe bewindslieden van Justitie en Economische Zaken om met een voorstel te komen dat oneerlijke handelspraktijken bij de doorverkoop daadwerkelijk aanpakt, inclusief adequate handhaving.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rij. Mevrouw Duthler.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Duthler i (VVD):

Voorzitter. Mijn fractie zal tegen dit wetsvoorstel stemmen. De bezwaren die mijn fractie tegen dit wetsvoorstel heeft, liggen vooral op de punten van handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid. De civielrechtelijke mogelijkheden die met het wetsvoorstel worden gecreëerd om met een beroep op de vernietigbaarheid van de koop of onverschuldigde betaling geld terug te krijgen, beoordeelt mijn fractie vooral als een theoretische en niet als een realistische.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Duthler. Mevrouw Prast.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Prast i (D66):

Voorzitter. Doorverkopers strijken wereldwijd per jaar 8 miljard euro op. Dat gaat ten koste van de artiest en het publiek en botst met de wens om kunst en cultuur breed toegankelijk te maken. Een verbod kan preventief werken. Mijn fractie beschouwt een verbod op doorverkoop dan ook proportioneel, uitvoerbaar en handhaafbaar en zal daarom voor deze wet stemmen. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Prast. Meneer Ruers.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ruers i (SP):

Mevrouw de voorzitter. De SP-fractie zal met volle inzet het voorstel steunen. Alle argumenten die door de tegenstanders zijn aangevoerd, zijn al keer op keer weerlegd. Ik denk dat hier een prima wetsvoorstel voorligt, wat de samenleving een enorme stap vooruit helpt. Het gaat dus niet over handelspraktijken, maar gewoon om doorverkoop van kaarten op consumentengebied. Daar zou dit wetsvoorstel een prima oplossing voor zijn. Ik denk dat de samenleving heel blij zou zijn als dit wetsvoorstel wordt aangenomen. Wij steunen het volledig.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ruers. Mevrouw Baay.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Baay-Timmerman i (50PLUS):

Voorzitter. 50PLUS vindt het op het eerste gezicht een zeer sympathiek wetsvoorstel. Aan de ene kant wil je iets reguleren, maar aan de andere kant wil je niet iets reguleren wat je niet kunt handhaven. Het reguleren van doorverkoop van toegangskaarten tegen een redelijke prijs wordt met dit wetsvoorstel niet bereikt. Evenmin als het tegengaan van doorverkoop van valse toegangskaarten. De handhaving en uitvoerbaarheid van deze wet kan niet worden gegarandeerd. Daarom zal 50PLUS tegenstemmen. Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Baay. Ik kijk nog even rond. Ja.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dercksen i (PVV):

Voorzitter. In het debat over de regulering van doorverkoop van toegangskaarten zijn er veel zorgen geuit over deze wet, daar waar het ging over handhaafbaarheid, effectiviteit en uitvoerbaarheid. De PVV-fractie deelt voor een belangrijk deel die zorgen. Aan de andere kant erkent mijn fractie ook met name het probleem van geautomatiseerd kopen van kaarten via bots. Daardoor wordt marktwerking verstoord en kunnen consumenten niet op een reguliere wijze en tegen een normale prijs kaarten kopen. Of deze wet daartoe het meest geëigende middel is, valt te bezien. We zien uit naar de evaluatie van de wet, maar het is voor ons reden genoeg om dit voorstel te steunen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, mijnheer Dercksen. Mevrouw Bikker.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bikker i (ChristenUnie):

Dank u, voorzitter. Mede namens de fractie van de SGP een stemverklaring. De fracties van de ChristenUnie en de SGP begrijpen dat de initiatiefnemers de vinger leggen op de onwenselijke, massale opkoopactiviteiten van tussenhandelaren bij allerlei evenementen. Nu de omvang van het probleem echter niet volledig helder is, er nog steeds sprake blijft van een waterbedeffect naar het buitenland en wij vooral vraagtekens hebben bij het gekozen instrumentarium, ook binnen het civiel recht in plaats van het bestuursrecht, denken wij dat deze wet niet de oplossing biedt die het probleem nodig heeft. Daarom zullen wij tegen het wetsvoorstel stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bikker.

Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. Ik stel voor te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, de SP, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, 50PLUS en de OSF ertegen, zodat het is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.